Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1