Наредба № 20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2