Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2