Програма за развитие на селските райони 2014-2020, консолидирана версия, след шесто изменение