Национална програма за подпомагане на лозаро - винарския сектор на България за периода 2019 2023 г.