Наредба № 6 от 30 май 2023г. за условията и реда за прилагане на интервенцията "плащания за земеделски земи в зони от натура 2000" - в сила от 02.06.2023г.