Наредба № 7 от 30 май 2023г. за условията и реда за прилагане на интервенцията "плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения" - в сила от 02.06.2023г.