ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ЗА НЕРЕДНОСТ / ИЗМАМА
КАКВО Е НЕРЕДНОСТ?

   Нередност е всяко нарушение извършено чрез действие или бездействие   на правилата на ЕС и националното законодателство, което има или би имало отрицателен ефект върху финансовите интереси на Съюза и/или националния бюджет. Нередността може да е резултат от неволна грешка, извършена от получателите на средства, или от органите, отговарящи за плащанията. Ако нередността е извършена умишлено, служителите на ДФ „Земеделие“ могат да събират данни за евентуално извършено престъпление.

В КОИ СЛУЧАИ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ КЪМ ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“?
   ♦   Измами или нередности засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и националния бюджет;
   ♦   Нарушения от страна на служителите в структурите на ДФ „Земеделие“.

В КОИ СЛУЧАИ ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ НЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛ?

​​​​​   ♦   Спорове от частно правен характер – например: спорове за неизплатени ренти или неуредени финансови взаимоотношения между две страни (граждани и фирми, кооперации, банки и пр.), междусъседски или роднински спорове, за изясняване на собственост и/или право на ползване на имоти ;
​​​​​​​   ♦   Информация за безстопанствени животни;

   ♦   Информация, която не е свързана с дейността на ДФ „Земеделие“;

   Сигналът за нередност/измама трябва да съдържа възможно най-точна и най-подробна информация за нарушението, за което подавате сигнала. За да бъде определена подадената от Вас информация, като сигнал и да бъде извършена проверка по него, е необходимо подадената информация да съдържа конкретни и изчерпателни данни за извършителя и извършеното нарушение, както и вредите, които са настъпили или ще настъпят, включително и придружаващи документи, ако разполагате с такива.

КАК МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ЗА НЕРЕДНОСТ?

   ♦  По поща на адреса на ДФ „Земеделие“ – гр. София, бул.“Цар Борис III” № 136;
   ♦  На място в деловодството на ДФ „Земеделие“ – Централно управление и/или Областни дирекции на ДФ“Земеделие“;
   ♦  Чрез електронна поща  signali@dfz.bg;
   ♦  Чрез телефонно обаждане на тел: 0700-106-16 на цена, според заложените тарифи на Вашият план.

   ДФ“Земеделие“ разглежда анонимни сигнали, стига  от предоставената информация да може да се установи нарушението и нарушителят.

   ДФ“Земеделие“ извършва проверки на твърдения по нередности, при които са налични данни, водещи до съмнения за измама и засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и националния бюджет. При установено предположение за извършено престъпление от общ характер,   данните се предоставят на компетентните органи.

   ДФ “Земеделие“  обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.
   Общ регламент, относно защитата на данни в ДФ“Земеделие“, информацията е достъпна в раздел защита на данните на този уебсайт.

   Информация за подателя/подателите на сигнала не се предоставя на трети лица, освен имащите право по закон.

ИЗПРАТИХ СИГНАЛ КЪМ ДФ“ЗЕМЕДЕЛИЕ“ — КАКВО СЛЕДВА ОТ ТУК НАТАТЪК?

   ДФ“Земеделие“  извършва анализ и оценка  на постъпилите сигнали, за да провери дали предоставената информация е достатъчна, за да започне  проверка по сигнала. Ако предоставената информация не е достатъчна, Фондът не извършва проверка по сигнала.