Сигнали за корупция, незаконни или неправомерни действия или бездействия на длъжностни лица от администрацията на ДФ „Земеделие, както и сигнали за корупционно нарушение  или за конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ се подават в писмен или електронен вид и постъпват в Централно управление на Фонда, чрез:

 - регистриране в деловодната система на ЦУ или ОД на Държавен Фонд „Земеделие“;
 - по електронна поща на адрес: signali@dfz.bg;
 - на телефон 0700-106-16.

    Всеки сигнал следва да съдържа:
 1. Органа, до който се подава;
 2. Трите имена, единен граждански номер, адрес, телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такъв;
 3. Имената на лицето, срещу което се подава сигналът и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;
 4. Конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
 5. Позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
 6. Дата на подаване на сигнала;
 7. Подпис на подателя.

   Съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години“.
 
   Държавен Фонд „Земеделие“ е оператор на лични данни и гарантира Вашата идентичност и анонимност.


Стъпки при подаване на сигнал за корупция или за конфликт на интереси

 1. Изтеглете образец на С И Г Н А Л за корупция или за конфликт на интереси на основание чл. 6 ал. 1 и чл.2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси:
 2. Попълнете внимателно образеца, съгласно посочените по-горе изисквания, на които всеки сигнал трябва да отговаря.
 3. Подпишете образеца и го изпратете на електронна поща на адрес: signali@dfz.bg.