Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА РАЗХОДИ ЗА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ“

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА РАЗХОДИ ЗА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ“

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта

Настоящата мярка представлява подкрепа за земеделски стопани, отглеждащи земеделски култури, които по технология на производство изискват напояване.

 

4. Срокове на помощта

4.1. Срок за подаване на заявленията: от 21 август до 02 октомври 2023 г.

4.2. Представяне на информация по т. 3.4. от настоящия раздел: до 30 октомври 2023 г.

4.3. Срок за изплащане на помощта: до 30 ноември 2023 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 21.08.2023 г.

Краен срок: 02.10.2023 г.