Back 49 проекта по извънредната подмярка 22.2 от ПРСР 2014-2020 са одобрени в срок

49 проекта по извънредната подмярка 22.2 от ПРСР 2014-2020 са одобрени в срок

ПРСР и ПМДР / 13.04.2023
49 проекта по извънредната подмярка 22.2 от ПРСР 2014-2020 са одобрени в срок

   Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи в срок обработката на подадените заявления по подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.). В рамките на приема, който се проведе от 8 до 15 март, бяха подадени общо 65 заявления за подпомагане. От тях 49 са получили одобрение, 14 са отказани, 1 е отхвърлено на етап кандидатстване и 1 е оттеглено по искане на кандидата.

     Бюджетът, определен за приема по подмярка 22.2, възлиза на левовата равностойност на 3 500 000 евро. Финансова помощ на одобрените проекти възлиза на общо 2 056 304 евро. Подпомагането за тях се предоставя под формата на еднократна помощ в размер, изчислен въз основа на отрицателната разлика между приходите и разходите за финансовата 2022 г.

     Максималният размер на субсидията за един бенефициер не може да надвишава 100 000 лв. При определяне на тавана на помощта се отчита и подпомагането, което кандидатът е получил и по други схеми и мерки, отпуснати заради руското нашествие в Украйна.

      Всеки кандидат с одобрено заявление за подпомагане може да подаде заявка за плащане в Регионалните разплащателни агенции на ДФЗ не по-късно от 15 август 2023 г.