Back Десет дни по-рано стопаните получиха 465 млн. лева зелени плащания

Десет дни по-рано стопаните получиха 465 млн. лева зелени плащания

Десет дни по-рано стопаните получиха 465 млн. лева зелени плащания

    Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати близо 465 млн. лв. (464 674 634 лв.) за Кампания 2022 по Схемата за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда, така наречените „зелени директни плащания“ (ЗДП). Средствата се разпределят между 52 485 земеделски стопани. Фонд „Земеделие“ успя да преведе субсидиите по сметките на бенефициерите десет дни по-рано, в сравнение с миналата година, когато парите бяха оторизирани на 21 април. Институцията стриктно спазва заложения индикативен график за отпускане на финансовата подкрепа по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2022.

   Ставката по схемата е в размер на 123,04 лева на хектар и е определена със Заповед № РД 09-423/10.04.2023г. на министъра на земеделието. Подпомагането се определя на база установената допустима площ по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), посочена след извършване на всички административни проверки и проверки на място, съгласно Регламент (ЕС) №1307/2013.

  Схемата за зелените директни плащания е задължителна за прилагане от държавите членки и от земеделските стопани, получаващи плащания по СЕПП. По нея се прилагат различни селскостопански практики в зависимост от структурата на земеделското стопанство, неговия размер и отглежданите култури. Основните сред тях са диверсификацията на културите, запазване на постоянно затревените площи, както и поддържане на 5% от обработваемата земя като екологично насочените площи.

   Припомняме, че от Кампания 2017 насам при неспазване на зелените изисквания се въвежда налагане на административни санкции за наддеклариране, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014 на ЕК.