Back ДФЗ публикува утвърден образец на пълномощно за Кампания 2023

ДФЗ публикува утвърден образец на пълномощно за Кампания 2023

ДФЗ публикува утвърден образец на пълномощно за Кампания 2023

   Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) публикува на официалната си интернет страницата утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ образец на пълномощно, чрез което кандидатите за интервенциите на директните плащания за Кампания 2023 могат да оторизират други лица, които да ги представляват пред институцията. Образецът на пълномощното е в съответствие с изискването на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (oбн., ДВ, бр. 30 от 4.04.2023 г., в сила от 4.04.2023 г.). Пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

   При заверяване на пълномощните, следва да се има предвид, че всеки от кандидатите има възможност да посочи едно, няколко или всички изброени упълномощителни действия, в зависимост от личните предпочитания за обема на упълномощаването, като потвърждава това с подпис на определените за целта места.

   Припомняме, че с промяната в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), който е в сила от 01.01.2023 г., всички кандидати за Кампания 2023 следва да имат регистрация в Системата за електронно управление (СЕУ). През нея ще се осъществява и цялата комуникация, свързана с подпомагането по интервенциите на директните плащания. Регистрацията може да се извърши лично, на място в областна дирекция на ДФ „Земеделие“ или в общинска служба „Земеделие“.