01.11.2023
- 31.01.2024

Индикативен график

23.08.2023
- 31.12.2024

Важни срокове по агроекологични и биологични интервенции за кампания 2023

Интервенция Документ Период за предоставяне Място на предоставяне Цитиран член от Наредба
Насърчаване на естественото опрашване (Опрашване) приемно-предавателен протокол за предоставянето на услугата опрашване  до 30 август СЕУ чл. 48, ал. 4 от Наредба № 10/2023
Насърчаването използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия (СККУ) Копия на официалните документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена, и/или посадъчен материал съобразно разходни норми за единица площ (на ха) до 30 август СЕУ чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредба № 10/2023
План-програма за извършване на дейностите по интервенцията до 30 август СЕУ чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредба № 10/2023
За трайни насаждения декларирана като създадена в предходни години - копие от документ, издаден от ИАСАС, с който се потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия и е съществуващ на земеделския парцел до 30 август СЕУ чл. 49, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10/2023
За трайни насаждения - копие от документ от агроном, че не са преминали периода си на плододаване съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения до 30 август СЕУ чл. 50, ал. 3 от Наредба № 10/2023
Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство (СЗМ) Копия на официалните документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена, и/или посадъчен материал съобразно разходни норми за единица площ (на ха) до 30 август   СЕУ чл. 52, ал. 1 от Наредба № 10/2023
За трайни насаждения декларирана като създадена в предходни години - копие от документ, издаден от ИАСАС, с който се потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия и е съществуващ на земеделския парцел до 30 август   СЕУ чл. 53, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10/2023
За трайни насаждения - копие от документ от агроном, че не са преминали периода си на плододаване съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения до 30 август   СЕУ чл. 53, ал. 1, т. 4 от Наредба № 10/2023
Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии План за сеитба изготвен от агроном и одобрен от специалисти по управление на постоянно затревени площи от Селскостопанската академия - ИПАЗР "Н. Пушкаров", и/или Аграрния университет - Пловдив до 30 август СЕУ чл. 69, ал. 3 от Наредба № 10/2023
Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) – (Паша) Копия на издадените констативни протоколи за извеждане и сваляне на животните. до 30 ноември СЕУ чл. 58, ал 6 от Наредба № 10/2023
Биологично пчеларство в преход (БПП) Преминато обучение до 31 декември на първата година СЕУ/ОД на ДФЗ чл. 6, ал. 2 от Наредба № 9/2023
Биологично растениевъдство в преход (БРП) Преминато обучение до 31 декември на втората година СЕУ/ОД на ДФЗ чл. 6, ал. 2  от Наредба № 9/2023
Агроекологични интервенции Преминато обучение до 31 декември на втората година от изпълнение на многогодишния ангажимент  СЕУ/ОД на ДФЗ чл. 5, ал. 2 от Наредба № 10/2023

 

 

Календарни месеци

 • 01 Януари
 • 02 Февруари
 • 03 Март
 • 04 Април
 • 05 Май
 • 06 Юни
 • 07 Юли
 • 08 Август
 • 09 Септември
 • 10 Октомври
 • 11 Ноември
 • 12 Декември