17.07.2023
- 26.07.2023

От 17 юли ДФЗ отваря прием на заявления за подпомагане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ през СЕУ

От 17 юли 2023 г. със заповед № 03-РД/2928 от 5.07.2023 г.на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) се отваря приема по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за 2023 г. 
Приемът ще продължи до 26 юли 2023 г. За 2023 г. финансовият ресурс по интервенциите е в размер на 10 091 365 лева.

03.07.2023
- 21.07.2023

Стартира прием на заявления за подпомагане по агроекологичните интервенции за периода 03.07 - 21.07.2023 г.

Определена е със заповед РД09-661/30.06.2023 за начална дата 03.07.2023 г. на прием на заявления за подпомагане по  следните интервенции:
Биологично растениевъдство;
Биологично пчеларство;
Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство;
Насърчаване на естественото опрашване;
Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия;
Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство;
Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство;
Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);
Поддържане на местообитанията на червеногушата гъска (Branta ruficollis), Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд в орнитологични важни места в обработваеми земи;
Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии;
Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност – по дейности;

Календарни месеци

 • 01 Януари
 • 02 Февруари
 • 03 Март
 • 04 Април
 • 05 Май
 • 06 Юни
 • 07 Юли
 • 08 Август
 • 09 Септември
 • 10 Октомври
 • 11 Ноември
 • 12 Декември