Обратно ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ РАЗХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ПО ДЪРЖАВНАТА ПРОФИЛАКТИЧНА ПРОГРАМА И ПРОГРАМИТЕ ЗА НАДЗОР И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТИ ПО ЖИВОТНИТЕ” ПРЕЗ 2023 Г.

Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните” през 2023 г.

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Подпомагане на земеделски стопани, отглеждащи селскостопански животни и осъществяващи дейност в първичното селскостопанско производство, чрез покриване на разходите за дейности със задължителен характер, свързани с гарантиране здравето на животните и недопускане на заразни болести и зоонози.  
Помощта е насочена към животновъди, малки и средни предприятия, по смисъла на член 2 от Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014 , които не са предприятия в затруднено положение, за покриване на допустими разходи за предоставени им услуги свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните.
Съгласно член 22, параграф 5 помощта за консултантски услуги не може да включва директни плащания към бенефициерите. Помощта се изплаща на доставчика на консултантски услуги. . Ветеринарните лекари са доставчици на консултантски услуги на земеделските стопани, по отношение на отразяването на регистрацията на всички събития с животните в информационната система ВетИс.
Съгласно член 26, параграф 11 помощта се предоставя в натура и се изплаща на доставчика на мерки (ветеринарните лекари и акредитираните лабораториите) за предотвратяване и ликвидиране на болести по животните включващи дейностите по въвеждане на данните във ВетИС от извършената идентификация на животните, ваксинации и извършване на диагностични изследвания на животните при изпълнение на Държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните.
 

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 01.01.2023 г.

Краен срок: 31.12.2023 г.

Условия за кандидатстване: