Обратно ПОМОЩ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ ПРИ ЗАСТРАХОВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В СЕКТОР РАСТЕНИЕВЪДСТВО

ПОМОЩ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ ПРИ ЗАСТРАХОВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В СЕКТОР РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Целта на помощта

   Насърчаване на микро-, малки и средни предприятия, земеделски стопани, производители на овощни, зеленчукови (полски и оранжерийни), етерично-маслени и медицински култури, тютюн, зърнени (пшеница, ечемик и царевица)  и маслодайни (слънчоглед и рапица) култури, за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие, и други неблагоприятни климатични събития, посредством частично компенсиране на разходите за сключване на застрахователна полица.

Помощта се предоставя под формата на заплащане на част от застрахователни премии  на земеделски стопани, производители на зърнени, маслодайни, етерично-маслени и медицински култури, овощни и зеленчукови култури и тютюн при застраховане на първична селскостопанска продукция.

14. Срокове на помощта

14.1. Срок за кандидатстване: от 25 март 2024 г. до 31 юли 2024 година.

14.2. Срок за представяне на застрахователни полици в отдели „ПСМП” на ОД на ДФ ”Земеделие”– до 30 август 2024 г.

14.3. Срок за сключване на договорите между земеделските стопани и ДФ „Земеделие“: до 20 работни дни след представяне на застрахователните полици в отдели „ПСМП” на ОД на ДФ ”Земеделие”, с изключение на случаите по т. 8.3. от настоящите указания, при спазени условия за допустимост на подпомагането.

14.4. Срок за изплащане на средствата: до 10 работни дни след сключване на договора между земеделския стопанин и ДФ „Земеделие“.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 25.03.2024 г.

Краен срок: 31.07.2024 г.