Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ “ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ РАЗХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД”, ПРИЛАГАНА ПРЕЗ 2024 ГОДИНА - ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВЕ

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ “ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ РАЗХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД”, ПРИЛАГАНА ПРЕЗ 2024 ГОДИНА - ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВЕ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта – контрол и ограничаване разпространението на вредители по трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза), чиито зимуващи форми се повлияват от мерки, приложени извън вегетационния период на културите.

Помощта се предоставя за компенсиране на част от разходите на земеделските стопани, отглеждащи трайни насаждения, (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза), по закупуване на продукти за растителна защита, които се използват за контрол и ограничаване разпространението на вредители, съобразно Програмата, за т.нар. „зимни пръскания”

 

V. СРОКОВЕ НА ПОМОЩТА (допълнение с решение на УС, Протокол № 228/07.05.2024 г.)

1. Сроковете за кандидатстване и представяне на документи по Раздел ІІ и Раздел ІІІ от схемата се определят от УС на ДФ „Земеделие” на два етапа, както следва:

1.1. За продуктите за растителна защита, за контрол на вредители през зимния сезон, които се прилагат през пролетта в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките:

          1.1.1. Срок за подаване на заявления и представяне на документи по т. 1 и т. 2 от Раздел ІІІ на настоящите указания:  от 19 февруари до 30 април 2024 г.                 

           1.1.2. Срок за изплащане на средствата: до 31 май 2024 г.

             1.1.3. Срок за допълнителен прием на заявления и представяне на документи по т. 1 и т. 2 от Раздел ІІІ на настоящите указания: от 13 май до 31 май 2024 .

             1.1.4. Срок за изплащане на средствата: до 17 юни 2024 г.

            1.2. За продуктите за растителна защита, които се използват за контрол и ограничаване разпространението на вредители през зимния сезон, които се прилагат през есента в периода на масов листопад:

ü Срок за подаване на заявления и представяне на документи по т. 1 и т. 2 от Раздел ІІІ на настоящите указания: от  01 ноември до 25 ноември 2024 г.

            ü Срок за изплащане на средствата: до 20 декември 2024 г.

2. Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 13.05.2024 г.

Начален срок: 01.11.2024 г.

Краен срок: 31.05.2024 г.

Краен срок: 25.11.2024 г.