Обратно 1558 предложения за изпълнение на инвестиции за технологична и екологична модернизация са одобрени за финансиране от НПВУ

1558 предложения за изпълнение на инвестиции за технологична и екологична модернизация са одобрени за финансиране от НПВУ

Други / 25.04.2024

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи с оценката на подадените чрез системата ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ 3 988 предложения за изпълнение на инвестиции (ПИИ) по процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), компонент „Устойчиво земеделие“, инвестиция „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“.  
Одобрени за финансиране са 1558 предложения за изпълнение на инвестиции (ПИИ) на обща стойност 320 503 126,32 лева, в това число средства от Механизма за възстановяване и устойчивост в размер на 318 015 017,69 лв., и от националния бюджет за невъзстановимо ДДС - 2 488 108,63 лв.
Процедурата има за цел да предостави подкрепа на българските земеделски производители, която е под формата на безвъзмездни средства за бързо възстановяване от последиците от COVID-19 пандемията, преодоляване на проблемите, възпрепятстващи конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството, цифровата трансформация и подобряване на генетичните ресурси.
Припомняме, че определеният бюджет на безвъзмездната финансова помощ (БФП) със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“, е в размер на 318 048 200,30 лева без ДДС и невъзстановим ДДС, са в размер на 63 609 639,28 лв., със средства от държавния бюджет. 
Всички кандидати по процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ получават нотификация чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ относно статуса на подадените от тях ПИИ. Кандидатите, чиито ПИИ са одобрени за финансиране, ще получат чрез системата ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ уведомителни писма, с които ще бъдат изискани документи, че същите отговарят на условията за краен получател на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“, след което ще бъдат сключени договори за финансиране.