Обратно Индикативният график за Кампания 2022 е обявен

Индикативният график за Кампания 2022 е обявен

Индикативният график за Кампания 2022 е обявен

    Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) публикува Индикативния график за предстоящите оторизации до края на годината по схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2022. Графикът е обявен на сайта на ДФЗ – РА.

    Първото плащане към фермерите ще бъде направено по преходната национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3). Стопаните ще получат първи транш по схемата от 1 до 10 ноември.

    Субсидиите по схемата за преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството (ПНДЖ 1), са предвидени да бъдат наредени в периода от 10 до 20 ноември. Целта е бюджетът по схемата да бъде изплатен в максимален обем още при първия транш.

  Оторизациите по схемите за обвързана подкрепа в сектор „Животновъдство“, заложени в Индикативния график, ще започнат от началото на декември. Преводите по 8-те отделни схеми ще се извършат поетапно – до 20 декември. Припомняме, че в периода от 5 до 31 октомври, фермерите трябваше да докажат пред ДФЗ – РА с документи произведената и реализирана продукция.

     От 10 и 20 декември ще бъде разплатена и помощта с най-голям бюджет – по Схемата за единно плащане на площ.  Субсидиите по мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" (НР1/НР2/НР3) ще бъдат преведени в същия период – от 10 до 20 декември 2022 г.

    ДФЗ РА ще направи всичко възможно за да изплати финансовата подкрепа по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ преди Нова година – от 20 до 30 декември. Средствата ще бъдат изчислени по първоначалния слой „Площи допустими за подпомагане“ при условие, че Фондът своевременно разполага с данните в него.  

    Напомняме на кандидатите, заявили схемите и мерките на директните плащания, че Индикативният график е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите плащания към тях.