Обратно На 6 ноември ДФЗ ще оповести данните за установени несъответствия от Системата за мониторинг на площ за Кампания 2023

На 6 ноември ДФЗ ще оповести данните за установени несъответствия от Системата за мониторинг на площ за Кампания 2023

Други / 03.11.2023
На 6 ноември ДФЗ ще оповести данните за установени несъответствия от Системата за мониторинг на площ за Кампания 2023

   Земеделските стопани, подали документи за подпомагане по интервенциите на директните плащания базирани на площ за Кампания 2023, ще имат възможност да се запознаят с данните за установени несъответствия до 31 октомври. Те ще могат да изразят несъгласие, да коригират засегнатия парцел или да го оттеглят изцяло до 20 ноември. Това е записано в промените в Наредба 3 за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции, обнародвана в брой № 93 на „Държавен вестник” от 03.11.2023 г.
   Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) уведомява кандидатите по интервенциите за Кампания 2023, че в понеделник (06 ноември) в индивидуалните им профили в Системата за електронни услуги (СЕУ) ще бъде публикувана информация от Системата за мониторинг на площ (СМП).
   В табличен вид за всеки парцел ще бъде налична информация за всяко от монитируемите условия за допустимост.
   Монитируеми са всички онези условия за допустимост, които могат да бъдат проследени, използвайки сателитните изображения от спътниците „Сентинел“, чрез изцяло автоматични процедури за извличане на данни и достигане на заключения, структурирани в табличен вид, а именно:

  • Поддържане/дейност в обработваема земя (ОЗ);
  • Поддържане на трайно насаждение (ТН);
  • Поддържане на постоянно затревени площи (ПЗП);
  • Наличие на косене до 15.06 до 01.07. и до 15.07. - условието е приложимо само за парцели попадащи в зона НАТУРА 2000, за която е приложима забраната за косене;
  • Наводнена площ в ОЗ;
  • Наводнена площ в ПЗП и ТН;
  • Храсти и горска растителност;
  • Наличие на опожарени площи;
  • Наличие на площи с постоянен характер;
  • Наличие на разорани площи в ПЗП слой.

   В периода от 06 до 20 ноември земеделските стопани, след като се запознаят с данните от СМП, ще имат възможност да подадат заявление в СЕУ, в което да изразят несъгласие, да коригират парцела с несъответствие или да го оттеглят изцяло за Кампания 2023.
   Следва да се има предвид, че изразяването на несъгласие с констатациите от СМП, покриват само случаите, в които бенефициерът счита, че Системата е опознала дадена площ некоректно – като площ с несъответствие. 
   На всяко несъгласие от страна на бенефициера, ще бъде направен преглед на наличните сателитни заснемания извън автоматичната процедура на СМП и констатацията ще бъде съобщена на кандидата през СЕУ.