Обратно BG-RRP-6.004 - Инвестиции в технологична и екологична модернизация

Инвестиции в технологична и екологична модернизация

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Процедурата има за цел да предостави своевременна подкрепа на българските земеделски производители, под формата на безвъзмездни средства, за бързо възстановяване от последиците от COVID-19 пандемията, преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството, цифровата трансформация, подобряване на генетичните ресурси.

Фондът за насърчаване на технологичния и екологичен преход предвижда предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 28.09.2023 г.

Краен срок: 20.12.2023 г.

Условия за кандидатстване:

1. Финансова помощ по процедурата се предоставя на регистрирани земеделски стопани.
2. Земеделските стопани по т. 1 към датата на подаване на ПИИ трябва да отговарят на следните условия:
а) да са физически или юридически лица, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), наричано по–нататък „Наредба № 3/1999 г.“ за стопанските години 2021/2022 и 2022/2023. За ПИИ, подадени след 30.09.2023 г., регистрацията за стопанската 2023/2024 г. ще се проверява на етап изплащане на помощта;
б) да са микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП);
в) ако са юридически лица, трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
г) да не са предприятия в затруднено положение съгласно чл. 1, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година.

Насоки за кандидатстване:

Информация за откриване на процедура

Заповед

Доклад и др.

Документи за кандидатстване:

Приложения към Условия за кандидатстване:

Инструкции, Примерно пълномощно, Оценителна таблица, Дакларация и др.

Документи за изпълнение:

Условия за изпълнения

Приложения към Условия за изпълнение