Обратно Близо 2 млн. лева финансиране получиха през юни общините и бизнеса по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

Близо 2 млн. лева финансиране получиха през юни общините и бизнеса по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

ПРСР и ПМДР / 05.07.2024

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати през месец юни близо 2 млн. лева (1 981 853 лв.) на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020). От тях 1 216 443 лв. са безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на  общински проекти, а останалите 765 410 лв. са отпуснати на  частни бенефициери. 
390 149 лв. безвъзмездна финансова помощ получи община Бургас по мярка 4.126 „Развитие и популяризиране идентичността на територията" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ "Бургас-Камено". Средствата се предоставят за надграждане на Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ с обособяване и благоустрояване на мултифункционална зона с пространство за занимания на открито – детски атракцион, посветен на темата за морската флора и фауна и рибарския занаят.
На община Аксаково са изплатени 363 386 лв. за подобряване на техническата инфраструктура, повишаване на капацитета на местната общност за морския, природния и културен потенциал и за интегрирано използване на морските ресурси - син растеж. Средствата са оторизирани по мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ "Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково". 
251 133 лв. са изплатени на община Несебър по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“. Помощта е разпределена за изграждане на цялостно видеонаблюдение на пристанището в реално време, изграждане на безплатен Wi-Fi и оборудване за ремонтни дейности по риболовните плавателни съдове. Предвижда се и поставяне на специална метеостанция за  ранни предупреждения за атмосферните условия, като системата ще излъчва съобщения от ИА "Морска администрация", ИА „Рибарство и аквакултури“ и други органи.
Община Несебър получи и 194 302 лв. по мярка 2.2 "Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Несебър-Месемврия“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за закупуване на специализиран плавателен съд, който ще извършва дейности по почистване акваторията на пристанище „Северна буна“ от разливи на масла и горива, наноси, водорасли и други течни или твърди отпадъци.
17 473 лв. са изплатени на община Самоков по Мярка 04 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ "Самоков". Финансовата помощ се отпуска за възстановяване на съществуваща водна площ – басейн, водна каскада.
По мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултурите" са изплатени 194 711 лв. на бенефициер за монтирана система за вентилация в рибно стопанство, система за затопляне на вода в рециркулационната система, както и за специализирана складова техника за обслужване на стопанството.
188 620 лв. са преведени на бенефициер  по мярка 2.2 "Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Несебър-Месемврия“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за благоустрояване на дворно пространство в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Гюльовца с цел създаване на условия за спорт и отдих на местното население.
163 563 лв. са изплатени на бенефициер по мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на компенсация на фирмата за загуби на приходи от продукцията си, в резултат на дейности за развитие на аквакултури, съобразени със специфичните изисквания за управление на защитени зони по „Натура 2000“.
По мярка 5.4 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" бенефициер получи 123 936 лв. безвъзмездната финансова помощ за поставяне на соларна система и закупуване на машини за обработка на риба и рибни продукти.
57 734 лв. са изплатени на бенефициер по мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за изграждане и ремонт и реконструкция на дребно мащабни съоръжения за наблюдение, поставяне на информационен, интерактивен терминал за публичен достъп /киоск/,  и създаване на дигитални инструменти за провеждане на информационно-образователни програми и, курсове.
По мярка 4.126 „Развитие и популяризиране идентичността на територията" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ "Бургас-Камено" са изплатени 21 316 лв. на бенефициер за проучване и анализ на потенциала на територията на Бургас като зона за риболовен туризъм. 
15 530 лв. са преведени на  бенефициер по мярка 5.3 “Мерки за предлагане на пазара” под формата на компенсации за смекчаване на последиците от войната в Украйна върху риболовните дейности, ограничаване на въздействието от сътресението на пазара и веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури.