Обратно Иновативни рибарски проекти получиха финансиране за близо 2,8 млн. лева

Иновативни рибарски проекти получиха финансиране за близо 2,8 млн. лева

ПРСР и ПМДР / 06.12.2023

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати близо 2,8 млн. лв. (2 782 319 лв.) на 15 бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР 2014-2020). 
От тях по сметките на 12 кандидати, които изпълняват публични проекти, са преведени 2 487 073 лв. Останалите 3 проекта, по които са извършени оторизации в размер на 295 246 лв. се изпълняват от частни кандидати. 
На Изпълнителна Агенция „Морска Администрация“ са изплатени 664 353 лв. по Мярка 6.1 „Интегрирано морско наблюдение“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за изграждане на национална инфраструктура и доставка, инсталация и персонализация на графичен потребителски интерфейс за интегрирано морско наблюдение. Системата ще позволи осъществяването на трансграничен и транссекторен обмен на информация, в рамките на Р България и Европейския съюз, базирана на модела за данни на CISE.
843 004 лв. са преведени на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), бенефициер по пет проекта по ПМДР 2014-2020. Субсидиите покриват част от разходите, направени от ИАРА, за закупуване на марки за уредите на лицата с разрешителни за извършване на стопански риболов, надграждане на функционалния обхват на електронния кораб на Агенцията, както и други дейности. 
На Община Оряхово са изплатени 171 471 лв. по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за изграждането на лодкостоянка за 34 броя лодки.
ДФЗ оторизира общо 808 245 лв. за 9 проекта на Местните инициативни рибарски групи (МИРГ). Най-голямото плащане, в размер на 225 335 лв., е на Община Поморие по мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Поморие“. Безвъзмездната финансова помощ е за изградено водно атракционно съоръжение „Плаващ музикален фонтан, тип „Водно шоу“ в Поморийски залив. 
На бенефициер по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 по мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“ са изплатени 138 320 лв. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за подобряване състоянието на морската среда в акваторията на територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, чрез събиране на отпадъци и изгубени риболовни уреди.
126 488 лева са изплатени на бенефициер по мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ под формата на компенсация на фирмата за загуби на приходи от продукцията си, в резултат на дейности за развитие на аквакултури съобразени със специфичните изисквания за управление на защитени зони по „Натура 2000“. 
30 438 лв. са преведени на бенефициер  по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите - Сектор „Малки проекти“ за закупуване на дизелов генератор и мотокар.