Обратно Стопаните със земи в Натура 2000 получиха 53,8 млн. лева за Кампания 2021

Стопаните със земи в Натура 2000 получиха 53,8 млн. лева за Кампания 2021

Стопаните със земи в Натура 2000 получиха 53,8 млн. лева за Кампания 2021

    Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе 53,8 млн. лв. (53 884 787 лв.) по мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от ПРСР 2014-2020 г. за Кампания 2021. Средствата са наредени по банковите сметки на 11 417 земеделски стопани.
     По мярката се подпомагат фермери, чиито земи попадат в обявените защитени зони от Натура 2000. Статутът им е регламентиран по реда на Закона за биологичното разнообразие, както и с обнародвани заповеди в „Държавен вестник“ на министъра на околната среда и водите.
     Финансовата подкрепа се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ. Средствата компенсират стопаните за направените от тях допълнителни разходи и пропуснати ползи, следствие спазване на ограниченията, които действат в обявените под защита зони.
     Изчисленията на помощта са извършени съгласно Приложение 1а от Наредба № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 от ПРСР 2014 – 2020 г. Припомняме, че за Кампания 2021 г. бяха направени промени в Наредба № 5, с които влезе в сила променен размер на компенсаторните плащания. Към наредбата беше добавено ново приложение (1а), в което бяха включени нови 36 защитени зони със заповеди по Директива 92/43/ЕИО (за местообитанията) и добавена една нова зона по Директива 2009/147/ЕД (за птиците).
    За сравнение, за Кампания 2020 общата оторизирана сума по мярка 12 е 45,3 млн. лева.