Обратно Тютюнопроизводителите ще получат 72 милиона лева за Кампания 2021

Тютюнопроизводителите ще получат 72 милиона лева за Кампания 2021

Тютюнопроизводителите ще получат 72 милиона лева за Кампания 2021

    Финансов ресурс в размер до 72 млн. лв. по схемата за преходна национална помощ за тютюн за 2021 г. утвърди на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през поне една от годините, включени в референтния период 2007 – 2009 г. Продукцията им следва да е изкупена и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ). Размерът на подпомагането е обсъден с бранша на Консултативния съвет по тютюна, проведен на 10 февруари 2022 г.

     Допустими за участие в схемата са тютюнопроизводителите, които продължават да извършват земеделска дейност. Те трябва да регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. или да са вписани в базата данни на производителите на тютюн. Друго условие, което им дава основание да получат субсидии по схемата, е да са собственици на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в системата на БАБХ. И третото условие, което им дава право да получат подпомагане е да са регистрирали правно основание за най-малко 0,1 ха (чл. 41, ал. 1 от ЗПЗП).

   Преходната национална помощ за тютюн се изплаща на килограм въз основа на средногодишното количество изкупен качествен тютюн по сортови групи през референтния период, съгласно данните за изкупения и премиран тютюн, представени от Фонд "Тютюн". Когато земеделският стопанин не е отглеждал тютюн през всичките три години от референтния период, помощта се определя въз основа на средногодишното количество изкупен тютюн по сортови групи за годините, през които е отглеждал тютюн. София 1618, бул. „Цар Борис III“ 136 тел.: 02/81-87-100, 02/81-87-202 факс: 02/81-87-267, dfz@dfz.bg, www.dfz.bg