Обратно Важно за бенефициерите по ПРСР 2014-2020, които провеждат процедури по ПМС 160

Важно за бенефициерите по ПРСР 2014-2020, които провеждат процедури по ПМС 160

ПРСР и ПМДР / 12.04.2024
Важно за бенефициерите по ПРСР 2014-2020, които провеждат процедури по ПМС 160

   Във връзка с обнародваното в ДВ бр. 5 от 16.01.2024 г. Постановление на Министерски съвет № 4 от 11 януари 2024 г. за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове при споделено управление, Държавен фонд „Земеделие“ прави следните разяснения по отношение на коректното провеждане на процедури за избор с публична покана.
   Всички бенефициери по мерките от ПРСР 2014-2020 г., които не са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки, следва да провеждат процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, а не по реда на ПМС № 4 от 11 януари 2024 г.
   Новоприетото Постановление № 4 от 11 януари 2024 г. не отменя и не заменя ПМС № 160, тъй като в приложния му обхват не попадат мерките от ПРСР 2014-2020 г.