Биологично растениевъдство

Биологично пчеларство

Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия, чрез практики за интегрирано производство

Насърчаване намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове

Насърчаване на естественото опрашване

Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност

Опазване на застрашени от изчезване местни сортове

Опазване на застрашени от изчезване местни сортове

Опазване на местни породи (автохтонни)

Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)

Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии

Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии