Биологично животновъдство

Биологично разнообразие и екологична инфраструктура

Запазване и възстановяване на почвения потенциал

Намаляване използването на пестициди

Трайни насаждения

Поддържане на постоянно затревени площи

Поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми

Поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми

Разнообразяване на отглежданите култури

Разнообразяване на отглежданите култури