Обратно Интервенция „Инвестиции в лозаро – винарския сектор“

Интервенция „Инвестиции в лозаро – винарския сектор“

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Подпомагането по интервенция "Инвестиции в лозаро-винарския сектор" е насочено към повишаване ефективността на предприятието за производство на вино и неговата конкурентоспособност в производството и предлагането на пазара чрез инвестиции в материални и нематериални активи.

(1) Допустими за подпомагане по интервенцията са разходите за следните дейности:

1. Инфраструктура на предприятието:

а) закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер по отношение на:

аа) машини/оборудване за преработката на грозде;

бб) оборудване за контрол на ферментацията, оборудване за обработка на вино и гроздова мъст;

вв) оборудване за контрол на температурата;

гг) оборудване за преместване на виното в избените помещения;

дд) оборудване за технология, свързана с пенливи вина;

ее) оборудване за бутилиране, етикетиране, опаковане;

жж) оборудване за управление на отпадните води;

зз) оборудване на инфраструктурата на избата - тръбни линии, тръбопровод, различни мрежи (кислород, азот, вода, SO2 и др.); монтаж и помощни съоръжения; автоматични системи;

ии) оборудване за съхранение, смесване, грижа и стареене на виното - бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, в т.ч. и терморегулиращи бъчви; резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство и съхранение на вино - стационарни и подвижни; пластмасови резервоари за винопроизводство и съхранение на вино (сертифицирани за хранителни цели); възстановяване на стоманобетонни съоръжения за съхранение на лозаро-винарски продукти чрез полагане на вътрешно покритие от типа епоксидна смола или неръждаема стомана; оборудване за избено помещение за ферментация, съхранение и стареене на виното - стелажи, контейнери, хумидизатори, микрооксиженация (микрооксиженатори), парогенератори; модулна система за позициониране на бъчви; автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина;

б) строително-монтажни работи за изграждане, надстрояване, пристрояване и/илиреконструкция на сгради, предназначени за:

аа) производство на вино (от обработка на гроздето до бутилиране и етикетиране на виното в изба);

бб) контрол на качеството на виното - анализиращи лаборатории;

вв) съхранение на виното - складове;

гг) подобряване на инфраструктурата в предприятието.

2. Маркетингови инструменти (вкл. строително-монтажни дейности) - винотеки; изложбени и дегустационни зали; фиксирани места за продажби (на дребно) в стопанството (на територията на предприятието).

3. Съпътстващи дейности към дейностите, посочени в т. 1 и 2, като хонорари на инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи и строителен надзор - разходи в размер не повече от 4 на сто от общия размер на разходите по проект.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 15.01.2024 г.

Начален срок: 03.06.2024 г.

Краен срок: 15.02.2024 г.

Краен срок: 16.06.2024 г.

Условия за кандидатстване:

Със Заповед №РД09-394/05.04.2024 г. на Министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 5, ал. 6 и 7 от Наредба №14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 година, е определен бюджет по интервенция "Инвестиции в лозаро-винарския сектор" и втори прием само за авансови плащания през финансова 2024 г., в периода 3 – 16 юни 2024 г.. Може да се запознаете със заповедта по-надолу.

Заявленията за предоставяне на финансова помощ и исканията за окончателно плащане по интервенциите по чл. 1 се подават по електронен път през индивидуален профил на кандидата или на упълномощено от него лице в Системата за електронни услуги (СЕУ/електронната система) съгласно чл. 30, ал. 2, т. 6 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Към заявлението се прилагат сканирани или подписани с КЕП описаните в чл.31 документи съгласно НАРЕДБА № 14 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ В ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 ГОДИНА

 

За финансова помощ по интервенцията могат да кандидатстват:

1. еднолични търговци и юридически лица, включително признати от министъра на земеделието и храните групи и организации на производители на вино, вписани в лозарския регистър като винопроизводители съгласно Закона за виното и спиртните напитки и регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за висшето образование или Закона за вероизповеданията;

2. земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г., които са физически или юридически лица, включително признати от министъра на земеделиетои храните групи и организации на производители на винено грозде, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки, и не притежават дялове от юридическо лице, вписано в лозарския регистър като винопроизводител.

(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да:

1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

2. не са предприятие в затруднение в случаите, когато кандидат е лице по ал. 1, т. 1;

3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

4. не са в процедура по ликвидация;

5. нямат изискуеми задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Размер на финансовата помощ:

Съгласно Наредба №14 от 11 септември 2023 г., Чл. 30. (1) Максималният размер на финансовата помощ по интервенция "Инвестиции в лозаро-винарския сектор" е:

1. до 50 на сто от стойността на действителните разходи за осъществяване на допустимите инвестиционни дейности за микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията относно дефиницията на микро-, малки и средни предприятия (ОВ, L 124/36, 20.5.2003 г.) и за кандидати по чл. 29, ал. 1, т. 2;

2. до 25 на сто от действително направените разходи за предприятия с по-малко от 750 служители или с оборот, по-малък от 200 милиона евро;

3. до 15 на сто от действително направените допустими разходи за предприятия с над 750 служители или с оборот над 200 милиона евро.

(2) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ по ал. 1 се осигурява от получателя на финансовата помощ.

(3) Максималната стойност на един проект не може да надвишава 2 347 000 лв.

(4) Максималният размер на общите допустими разходи по интервенцията за целия период на прилагане на интервенцията 2024 - 2027 г. за един кандидат е 5 867 400 лв.

(5) Допуска се предоставяне на авансово плащане до 80 на сто от договорената финансова помощ, при условие че изпълнението на дейностите е започнало и в заявлението за предоставяне на финансова помощ е заявена точната сума на авансовото плащане, а за кандидати по чл. 29, ал. 7 и след сключване на допълнително споразумение по чл. 36, ал. 4.

(6) Финансова помощ не се предоставя на кандидат и ползвател на помощта, за който се установи наличие на изкуствено създадено условие за получаване на помощта или за осигуряване на предимство в противоречие с целите на интервенцията.  

Насоки за кандидатстване:

За да подадете заявление за одобрение на оперативна програма по интервенциите в лозаро-винарския сектор в Системата за електронни услуги (СЕУ) е необходимо да имате регистрация в Системата за електронни услуги. Допълнителна информация за начина на регистрация и функционалностите на системата, в т.ч. и за прикачването на документи, можете да видите в публикуваните видео ръководства https://seu.dfz.bg/drupal/?q=node/49. Всички кандидати, които нямат регистрация в СЕУ към момента на подаване на Заявление, следва да си направят такава. Регистрацията се потвърждава в съответната ОД на ДФ „Земеделие“, отдел „ОПСПМП“ . След потвърждение на профила в СЕУ кандидатът може да създаде своето заявление чрез профила си в СЕУ през https://seu.dfz.bg/ като избере Направление „Вино“, Схема „Интервенция „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и Прием: „Прием по Интервенция "Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ след което с бутон „Създай“ потвърждава участие в схемата.

На следния линк https://seu.dfz.bg/drupal/?q=node/58 може да се запознаете с Приложенията към заявление за подпомагане по интервенция „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“, както и със самата инструкция за подаване на заявление по интвервенцията.

 

Със Заповед №РД09-1230/01.12.2023 г. на Министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл.5, ал.6 и 7 от Наредба №14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 година, е определен бюджет по интервенция "Инвестиции в лозаро - винарския сектор". Може да се запознаете със заповедта по-надолу.

Документи за кандидатстване:

Към заявлението се прилагат сканирани или подписани с КЕП описаните детайлно в: "Раздел IV. Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ, Чл. 31, съгласно НАРЕДБА № 14 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ В ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 ГОДИНА

„Чл. 31. (1) За предоставяне на финансова помощ кандидатът подава заявление за предоставяне на финансова помощ чрез СЕУ съгласно чл. 6. Заявлението съдържа таблица с подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период и декларация за обстоятелствата по чл. 29, ал. 10.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат сканирани или подписани с КЕП:

1. договор за лизинг и погасителен план със срок на придобиване съгласно посочения краен срок в заявлението в случаите, в които инвестицията се закупува на лизинг;

2. решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната реда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за водите;

3. влязло в сила разрешение за строеж, издадено по реда на ЗУТ, включително за инвестиционните намерения, включващи разходи за строителство на сгради и съоръжения, за които не се заявява финансово подпомагане;

4. разрешение за поставяне, издадено по реда на ЗУТ, или становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, в случай че проектът включва разходи за преместваеми обекти или мобилни преработвателни съоръжения;

5. декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката);

6. количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице, когато проектното предложение предвижда изпълнение на дейности по чл. 27, ал. 1, т. 2;

7. когато заявител е юридическо лице винопроизводител, което не е новорегистрирано - годишен финансов отчет за две предходни години, в случай че същият не е публикуван в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;

8. инвентарна книга към датата на подаване на заявлението с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване;

9. за всеки заявен за финансиране разход по чл. 27, ал. 1 най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС; оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на Закона за Камарата на строителите;

10. предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители;

11. договори за разходи, свързани с проекта, като разходи за предпроектни проучвания, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, разработване на технологичен проект, инвестиционен проект, разработен във фаза "Технически проект" или "Работен план (работни чертежи и детайли)" за дейностите по чл. 27, ал. 1, т. 2;

12. документи за правно основание за ползване на имота, в който се инвестира, със срок не по-малък от 10 години от датата на подаване на заявлението; договорите за ползване следва да бъдат вписани в Агенцията по вписванията;

13. лицензи, разрешения и удостоверения;

14. документ, заверен от правоспособно лице, доказващ енергиен клас на сградата или оборудването;

15. отчет за приходи и разходи за последна приключила финансова година/последен приключил междинен период;

16. справка за дълготрайни материални активи за последна приключила финансова година/последен приключил междинен период в електронен вариант или сканирана.

(3) Когато кандидат е винопроизводител, таблицата към заявлението по ал. 1 следва да показва подобряване на дейността на винарското предприятие на кандидата или на членовете на групите или организациите на производители чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече от целите на интервенцията, посочени в Стратегическия план.

(4) Таблицата към заявлението по ал. 1 следва да доказва икономическата жизнеспособност на винарското предприятие за период 5 години, а когато включва дейности по чл. 27, ал. 1, т. 2 - за период 10 години.

(5) Когато кандидатът е по чл. 29, ал. 1, т. 2, таблицата към заявлението по ал. 1 следва да показва рентабилност на инвестицията за най-малко 5-годишен период от нейното изпълнение, а когато включва дейности по чл. 27, ал. 1, т. 2 - за най-малко 10-годишен период.

(6) Към заявлението за предоставяне на финансова помощ в СЕУ се прикача сканиран технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изработен от правоспособен проектант, както и копие на удостоверението за правоспособност на проектанта. В случай че технологичният проект не може да бъде приложен към заявлението в СЕУ, същият следва да бъде изпратен в ДФЗ в тридневен срок от подаване на заявлението.

(7) Когато кандидатът предвижда изпълнение на дейности по чл. 27, ал. 1, т. 2, в тридневен срок от подаване на заявлението в СЕУ подава в ДФЗ:

1. инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект (работни чертежи и детайли)" в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г.; към инвестиционния проект се прилага становище на регионалната инспекция по околна среда за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействието върху околната среда, като същото се изисква във всички случаи на ново строителство или реконструкция по силата на Закона за опазване на околната среда;

2. архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, надстроява и/или пристроява, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ.

(8) Когато кандидатът за подпомагане притежава/ползва винени лозя, ДФЗ извършва служебна справка за тях в лозарския регистър.

(9) Когато кандидатът вече е получил одобрение на подадено заявление по ал. 1, може да подаде ново заявление, след като е подал искане за изплащане на финансова помощ по интервенция "Инвестиции в лозаро-винарския сектор" по първото заявление.

(10) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите ДФЗ уведомява кандидата през модул Комуникация на СЕУ, който в срок до 15 дни от уведомлението следва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения.

(11) В случай че не може да се направи служебна проверка за обстоятелствата по чл. 29, ал. 6, ДФЗ уведомява кандидата през модул Комуникация на СЕУ, който в срок до 15 дни от уведомлението следва да предостави чрез СЕУ легализиран превод на свидетелство за съдимост, когато то подлежи на издаване от чуждестранен орган. Когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, горепосоченото лице следва да предостави декларация съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

(12) Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите или не предостави документите в срока по ал. 10 и 11, изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед за отказ на заявлението за предоставяне на финансова помощ. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване пред компетентния съд по реда на АПК.

(13) Заявлението за предоставяне на финансова помощ и приложените към него документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от кандидата по всяко време чрез СЕУ. Оттеглянето поставя кандидата в положението, в което се е намирал преди подаването на оттеглените документи или на част от тях.