Обратно DE MINIMIS, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА КЛАНЕ, ТРАНСПОРТ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ В СЕКТОР „ГОВЕЖДО МЕСО“

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОМОЩ DE MINIMIS, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА КЛАНЕ, ТРАНСПОРТ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ В СЕКТОР „ГОВЕЖДО МЕСО“

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта – за компенсиране на част от разходите за клане, транспорт и административни документи на  говеда.

Помощта се предоставя за компенсиране на част от разходите за клане, транспорт и административни документи, на едри преживни животни.

 

 

ІV. СРОКОВЕ НА ПОМОЩТА

            1. Срок за подаване на заявленията: от 19 декември 2022 г. до 20 януари 2023 г.

            2. Срок за изплащане на помощта: 28 февруари 2023 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, само при наличие на депозирано заявление, в периода посочен в т.1 от настоящия раздел, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 19.12.2022 г.

Краен срок: 20.01.2023 г.

Условия за кандидатстване: