Обратно ПОМОЩ DE MINIMIS СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1407/2013 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. НА КЛАНИЦИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ИЗКУПУВАНЕТО НА ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА И ПОСЛЕДВАЩА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДОБИТО ОТ ТЯХ МЕСО

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОМОЩ DE MINIMIS СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1407/2013 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. НА КЛАНИЦИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ИЗКУПУВАНЕТО НА ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА И ПОСЛЕДВАЩА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДОБИТО ОТ ТЯХ МЕСО

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощтакомпенсиране на част от разходите за транспорт, логистика и реализация на месо от дребни преживни животни (ДПЖ) през 2021 г.

Помощта се предоставя с цел създаване на възможност за непрекъснатост на процеса по изкупуване и доставка на необходимите количества суровини под формата на компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика и реализация на месо от ДПЖ в търговската мрежа.

ІV. СРОКОВЕ НА ПОМОЩТА

            1. Срок за подаване на заявленията: от 18 април до 20 май 2022 г.

            2. Срок за изплащане на помощта до 20 юни 2022 г.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 18.04.2022 г.

Краен срок: 20.05.2022 г.

Документи за кандидатстване: