Обратно УКАЗАНИЯ ПОМОЩ DE MINIMIS, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1408/2013, ИЗМЕНЕН С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/316, НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПО НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СЕКТОР „ЖИВОТНОВЪДСТВО“, В Т.Ч. ПЧЕЛЕН МЕД И В СЕКТОР „РАСТЕНИЕВЪДСТВО“

УКАЗАНИЯ ПОМОЩ DE MINIMIS, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1408/2013, ИЗМЕНЕН С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/316, НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПО НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СЕКТОР „ЖИВОТНОВЪДСТВО“, В Т.Ч. ПЧЕЛЕН МЕД И В СЕКТОР „РАСТЕНИЕВЪДСТВО“

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

2. Обхват, условия и размер на подпомагане

2.1.  Направления за подпомагане:   

 • едри преживни животни;
 • дребни преживни животни;
 • коне под селекционен контрол;
 • пчелни семейства;
 • плодове и зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди, малини, сливи, десертно грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши);
 • оранжерийни култури (домати, краставици и пипер);
 • винени лозя  (без площите, за които е получено подпомагане по мярката за „Събиране на реколта на зелено“);
 • маслодайна роза;
 • тютюн.

2.2. Общ бюджет на помощта 47 500 000 лв.

Бюджет на помощта по сектори:

 • Бюджет за сектор „Животновъдство“ в т.ч. пчелен мед: 23 750 000 лв.
 • Бюджет за сектор „Растениевъдство“:  23 750 000 лв.

2.2.1. Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2021 г. – 2023 г.). Максималният размер на помощта de minimis за едно и също предприятие (в т.ч. при наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/придобиване/разделяне (когато преобразуването е извършено след 01.01.2014 г.), не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.)  за период от три последователни бюджетни години (2021 г. – 2023 г.).

2.2.2. Помощта се предоставя за покриване на част от разходите за изхранване на животните през зимния сезон и за осигуряване подготовката за реколта 2024 г.

2.2.3. Размер на помощта за едно животно и един хектар: Окончателният размер на ставките се определя след приема на заявления за подпомагане от МЗХ и се утвърждават с решение на УС на ДФ „Земеделие“.

 

7. Срокове на помощта 

7.1. Срок за подаване на заявленията подпомагане в Общински служби земеделие (ОСЗ) към ОД “Земеделие“ на МЗХ от 20.11.2023 г. до 01.12.2023 г.

7.2. Срок за отстраняване на открити непълноти или несъответствия по т. 4.4. от настоящите указания: до 06.12.2023 г.

7.3. Срок за изплащане на помощта: до 20.12.2023 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 20.11.2023 г.

Краен срок: 01.12.2023 г.