Обратно „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА COVID-19“ ЗА 2022 Г.

„Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ за 2022 г. - номер в публичния регистър на държавните помощи - SA.102392 (2022/N)

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

 1. Цел на помощта

Настоящата мярка представлява подкрепа за осигуряване на достатъчна ликвидност за земеделските стопани от първичното селскостопанско производство – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни и пчелни семейства, и производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза и ориз, за да се противодейства на негативното влияние на последиците от пандемията и за осигуряване на непрекъснатостта на икономическата дейност.

 1. Вид и форма на помощта

            Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства на земеделски стопани от първичното селскостопанско производство – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни и пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза и ориз, за компенсиране на част от повишените разходи за производство.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 21.04.2022 г.

Краен срок: 20.05.2022 г.

Условия за кандидатстване:

 1. Бенефициери

            4.1. Помощта се предоставя на:

            Земеделски стопани (отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства и плодове и зеленчуци, винено грозде, маслодайна роза и ориз), които:

            - са пререгистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за стопанската 2021-2022 г.;        

- имат актуална регистрация в регистъра на розопроизводителите по Закона за маслодайната роза, изготвен от МЗм (при кандидатстване за маслодайна роза);

- са регистрирани като гроздопроизводители в Лозарския регистър, поддържан от ИАЛВ (при кандидатстване за винено грозде) и имат реализация на поне 10 на сто от количествата, посочени в декларацията за реколта от грозде за 2021 г. чрез предаването им на (изменение с Решение на УС, Протокол № 192 от 04.05.2022 г.):

 • регистрирани в лозарския регистър, поддържан от ИАЛВ винопроизводители или оцетопроизводители или;
 • лицензирани складодържатели по смисъла на ЗАДС, производители на дестилати и етилов алкохол от земеделски произход, с валидна регистрация във водения от Министерството на икономиката регистър на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки по смисъла на чл. 132 от ЗВСН или;
 • физически лица.

            Реализирането на горепосочените количества се удостоверява с разходооправдателен документ (фактури за продажба, банкови извлечения, стокови разписки и др.), представен пред ИАЛВ. Информацията се предоставя на ДФ „Земеделие“ чрез МЗм, след проверка от ИАЛВ;

- имат регистрация в регистъра на БАБХ за фитосанитарен контрол за 2021 г. (при кандидатстване за картофи);

            - отговарят на определението за микро, малки и средни предприятия съгласно Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014;

            - не са били в затруднение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване) към 31.12.2019 г. Помощта може да бъде предоставена на микро или малки предприятия, които към 31.12.2019 г. вече са били в затруднено положение, при условие че те не са обект на процедура по колективна несъстоятелност, съгласно националното законодателство и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране;

            - не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или да не са обявени в несъстоятелност (еднолични търговци и юридически лица);

            -  не са в производство по ликвидация (еднолични търговци и юридически лица);

            - нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ). В случай на налични изискуеми и ликвидни задължения към Фонда, същите се прихващат от помощта.

            4.2. Помощта не се предоставя на:

Предприятия, които не са изпълнили разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което помощта се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар.

4.3. Специфични изисквания според направление за кандидатстване:

4.3.1. Едри и дребни преживни животни:

а) На подпомагане подлежат земеделски стопани, с подадено заявление по реда на Наредба №5 от 27.02.2009 г. за кампания 2022 за подпомагане на животни по която и да е от схемите за обвързано подпомагане за животни и/или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3), отглеждащи едри и/или дребни преживни животни и с установени за подпомагане животни по схемите за обвързано подпомагане за животни и/или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за Кампания 2021;

б) Земеделските стопани по т. 4.3.1, б.“а“ се подпомагат за установения брой животни, след извършените административни и/или проверки на място, вкл. и след проверката за реализация на продукция по схемите за обвързано подпомагане за животни и/или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за Кампания 2021;

в) Животните по т. 4.3.1, б.“б“ от настоящия раздел следва да са декларирани в Кампания за директни плащания за 2021 г., в зависимост от вида, категорията и минималния брой животни по една от съответните схеми за подпомагане, както следва:

•   Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК);

•   Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК – мляко);

•   Схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5 – 9 животни) (СМлК – пл);

•   Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ);

•   Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК – месо);

•   Схема за обвързано подпомагане за биволи (биволи);

•   Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК);

•   Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони (10 – 49 животни) (ДПЖ – пл);

•   Схема за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3).

г) Данните за броя на допустимите за подпомагане по схемата животни се определя въз основа на данните в ИСАК.

4.3.2. Пчелни семейства:

а) На подпомагане подлежат земеделски стопани, отглеждащи пчелни семейства през 2022 година;

б) Броят на пчелните семейства, допустими за подпомагане, съответства на броя пчелни семейства, на които е извършен есенен профилактичен преглед през 2021 г.

4.3.3. Плодове и зеленчуци, винено грозде, маслодайна роза и ориз:

а) На подпомагане подлежат земеделски стопани, с подадено заявление по реда на Наредба №5 от 27.02.2009 г. за кампания 2022, отглеждащи плодове и/или зеленчуци  (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди, малини, сливи, десертно грозде, винено грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, домати оранжерийни, краставици оранжерийни, пипер оранжериен, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши),  маслодайна роза и ориз, включително земеделските стопани по т. 4.3.3, б. „г“.

б) Земеделските стопани по т. 4.3.3, б.“а“ се подпомагат за установените за подпомагане площи, след извършените административни и/или проверки на място, вкл. и след проверката за реализация на продукция, по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2021, както следва:

    • Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група: ябълки, круши, праскови/нектарини, кайсии/зарзали, череши, вишни, ягоди и малини) (СП – основна);
 • Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) (СП – други);
 • Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан) (СЗ – ДККП);
 • Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) (СЗ – П);
 • Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) (СЗ – КЛЧ);
 • Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) (СЗ – МЗДП);
 • Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗо);   

     

в) Земеделските стопани по т. 4.3.3, б.“а“, се подпомагат за установените за подпомагане площи с винено грозде, маслодайна роза и ориз, след извършените административни и/или проверки на място по Схемата за единно плащане на площ за Кампания 2021.

 • Установените за подпомагане площи с маслодайна роза по б. „в“ се коригират след извършена физическа проверка на място от ИАСАС за установяване фактическото състояние на насажденията от маслодайна роза във връзка с изискванията на чл. 2, ал. 1 и чл. 8, ал. 2 от Закона за маслодайната роза.

                 Информацията ще се предостави от ИАСАС на ДФ „Земеделие“, чрез МЗм.

г) допустими за подпомагане са земеделските стопани отглеждащи плодове и/или зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди, малини, сливи, десертно грозде, винено грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, домати оранжерийни, краставици оранжерийни, пипер оранжериен, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши), маслодайна роза и ориз, които през 2021 г. са с унищожени на 100% площи и имат констативен протокол за установяване на щетата.

Проверката е на база Регистър на издадените констативни протоколи за 2021 г., изготвен от МЗм.

д) Данните за допустимите за подпомагане площи по настоящата схема се определят въз основа на данните в ИСАК и/или посочените специфични условия в т. 4.3.3.

 1. Срок на прилагане:

Дата на въвеждане на схемата и продължителност на прилагане – помощта се прилага след постановяване на положително решение на Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи.

          Период на приложение на помощта - от датата на решението - 07.04.2022 г. до 30.06.2022г.

 1. Максимален интензитет на помощта:

Съгласно т. 23, буква а) от Временната рамка - до 290 000 евро (567 191 лв.) на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти.

 1. Бюджет по схемата

Бюджетът на помощта е в размер до 143 500 000 лв. (допълнение с Решение на УС, Протокол № 192 от 04.05.2022 г.)

Бюджетът на помощта се утвърждава с решение на УС на ДФ „Земеделие“.

7.1. Едри и дребни преживни животни, пчелни семейства – до 79 000 000 лв., в т. ч. до                    8 000 000 лв. за пчелни семейства.

7.2. Плодове и/или зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди, малини, сливи, десертно грозде, винено грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, домати оранжерийни, краставици оранжерийни, пипер оранжериен, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши),  маслодайна роза и ориз – до 64 500 000 лв.

 1. Приемливи разходи

            8.1. За определяне размера на помощта, са взети предвид част от разходите, свързани с производство на първична селскостопанска продукция. Помощта се изчислява на база определени ставки по направление и видове животни/култури.

           

            8.2. Размер на помощта за едно животно ЕПЖ, ДПЖ:

 • млечни крави под селекционен контрол – 197.43 лв.;
 • млечни крави – 148.07 лв.;
 • млечни крави в планински райони – 128.76 лв.;
 • месодайни крави и/или юници – 97.64 лв.;
 • месодайни крави под селекционен контрол – 212.45 лв.;
 • биволи – 202.79 лв.;
 • овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 40.77 лв.;
 • овце майки и/или кози майки в планински райони – 22.53 лв.;
 • овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) –  22.53 лв.

            8.3. Размер на помощта за едно пчелно семейство:

 • пчелно семейство –13.19 лв.

            8.4. Размер на помощта за плодове и зеленчуци:

 • ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини –  1 169.40 лв./ха;
 • сливи и десертно грозде –1 169.40 лв./ха;
 • домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан  –  811.83 лв./ха;
 • пипер полски – 1 574.20 лв./ха;
 • домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни:

– за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в отопляеми оранжерии –   13 755.15 лв./ха ;

– за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в неотопляеми оранжерии –   6 350.78 лв./ха ;

 • картофи, лук, чесън – 1 197.51 лв./ха;
 • моркови, зеле, дини и пъпеши –  882.67 лв./ха;
 • винено грозде – 224.88 лв./ха;
 • маслодайна роза –   1 405.53 лв./ха;
 • ориз  – 224.88 лв./ха.

8.5. След приключване на приема на заявления и разпределяне на бюджета по сектори, в случай на наличие на остатъчен ресурс, същият ще бъде преразпределен с коефициент в съответното направление. При недостиг в рамките на определения ресурс по сектори, се прилага коефициент на редукция, с който се преизчислява размера на помощта на всеки кандидат.

Насоки за кандидатстване:

            ІІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩТА

1. Ред за кандидатстване.

1.1. Лицата по т.4 от Раздел I на настоящите указания подават заявление за подпомагане в Общински служби земеделие (ОСЗ) към ОД “Земеделие“ на МЗм по постоянен адрес на физическото лице (при кандидатстване на ФЛ) и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ). Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.

1.2. Служителите от ОСЗ оказват помощ на кандидатите по т. 1.1. от настоящия Раздел, при подаване на заявленията за подпомагане. Заявлението за подпомагане се разпечатва от ИСАК в два екземпляра и се подписва от кандидата/упълномощеното лице. Всяко заявление получава номер, който се генерира автоматично. Датата на разпечатване и подписване на заявлението се счита за дата на подаване на заявлението за подпомагане в ДФЗ.

1.3. Един екземпляр от заявлението се предоставя на кандидата или на упълномощеното от него лице. Вторият екземпляр се предоставя на ДФЗ, като ОСЗ са длъжни да предоставят заявленията за подпомагане и придружаващите ги документи на отдел "Прилагане на схемите и мерките за подпомагане" (ОПСМП) при ОД на ДФЗ в областта, в която се намира общинската служба. Предаването се извършва периодично с приемно-предавателен протокол.

1.4. Служител на ОПСМП проверява предоставените документи за окомплектованост и легитимност. Когато при проверката се констатират непълноти или несъответствия, служител на ОПСМП уведомява кандидата на посочения от него в заявлението телефон. Кандидатът следва в рамките крайния срок по т. 4.2. от настоящия Раздел да се яви в ОПСМП и да отстрани откритите непълноти или несъответствия. В случай че кандидатът за подпомагане не се яви в указания срок в ОПСМП за отстраняване на непълнотите или несъответствията, се счита, че няма подадено валидно заявление за подпомагане и неговото администриране се прекратява.

1.5. След обобщаване на приетите заявления, ДФ „Земеделие” определя размера на помощта на всеки бенефициер при спазване условието по т. 8.5. от Раздел I на настоящите указания.

1.6. ДФЗ взема решение за одобрение на заявлението или прави отказ.

1.7. ДФЗ предоставя информация на НАП за предстоящите плащания на земеделските стопани, бенефициери по схемата за подпомагане.

1.8. Помощта се изплаща по посочената IBAN сметка на земеделския стопанин.

1.9. ДФЗ изпраща Уведомително писмо на земеделския стопанин за изплатения размер на помощта или направения отказ.

Документи за кандидатстване:

2. Документи за предоставяне на помощта

2.1. Кандидатите прилагат следните документи:

а) заявление, генерирано от системата, в което се декларира:

 • ЕИК (за ЕТ и ЮЛ);
 • IBAN сметка и BIC код на обслужващата банка;
 • броят на животните/пчелните семейства/размерът на площта, за която се кандидатства;
 • че не е бил предприятие в затруднение по смисъла на Регламента за групово освобождаване в земеделието към 31.12.2019 г. и/или не е бил в затруднение към 31.12.2019  г., но е изпитвал затруднение или е изпаднал в затруднение след това, вследствие на епидемичния взрив от COVID-19;
 • че попада в категорията МСП (микро, малки и средни предприятия), по смисъла на Приложение І от Регламент 702/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора;
 • наличие/липса на друго публично финансиране за същите приемливи  разходи;
 • че няма неизпълнени разпореждания за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което помощта да се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар;
 • че не е получил помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране;
 • че има повишени разходи за производство за 2021 г. в сравнение с 2020 г.;

б) решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за кандидатстване по схемата (не се отнася за ЕТ).

в) копие от ветеринарно-медицинския дневник на пчелина, заверен от регистрирания ветеринарен лекар за извършен задължителен есенен/ профилактичен преглед на пчелните семейства през 2021 г., съгласно Държавната профилактична програма, с посочен брой пчелни семейства с извършен есенен преглед, за които се кандидатства. Копието се заверява от земеделския стопанин. (прилага се при кандидатстване за подпомагане на пчелни семейства);

г) производителите на оранжерийна продукция в отопляеми оранжерии трябва да представят поне един от следните документи за 2021 г.:

- фактури за закупено гориво (газ, пелети, въглища, дърва) и счетоводен документ за закупено оборудване за отопление и/или

- нотариално заверен договор за наем на отопляема оранжерия, фактури за закупено гориво (газ, пелети, въглища, дърва) и/или счетоводен документ за закупено оборудване за отопление.

2.2. Документи, издадени служебно в резултат на извършени проверки от отдели ПСМП, ОД на ДФ „Земеделие“.

а) извлечение от регистър по Наредба 3 от 1999 г., удостоверяващо актуална/активна регистрация за земеделския стопанин.

б) извлечение от ИИС ВетИс за регистрация по чл.137 от ЗВД за животновъдни обекти – пчелини (при кандидатстване за пчелни семейства);

в) разпечатка от проверка за открито производство за обявяване в несъстоятелност или обявени в несъстоятелност.

г) разпечатка от проверка за производство по ликвидация.

д) извлечение от регистър „Лоши вземания“ в ИСАК, удостоверяващо дали бенефициера има изискуеми задължения към Фонда.

e) разпечатка от регистъра по Закона за маслодайната роза, предоставен от МЗм (при кандидатстване за маслодайна роза);

ж) разпечатка от Лозарския регистър предоставен от ИАЛВ (при кандидатстване за винено грозде);

з) разпечатка от Регистъра на БАБХ за фитосанитарен контрол за 2021 г. (при кандидатстване за картофи).