Обратно ПОМОЩ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2022 Г.

„ПОМОЩ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЯ” ПРЕЗ 2022 Г. - (SA. 47097)

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта.

Целта на помощта е насърчаване на малки и средни предприятия от първичното селскостопанско производство (земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани) и от преработка на селскостопански продукти за покриване на разходите, свързани с участие в изложения.

Участието в изложенията цели популяризиране постиженията и възможностите на селскостопански животни, култури и преработени земеделски продукти, показване на достиженията в селекцията, обогатяване на знанията и засилване на контактите в рамките на мероприятията.

Достъп до помощта имат онези бенефициери, които спазват развъдна програма за дадена порода,  бенефициери, които отглеждат земеделски култури и бенефициери ангажирани в сектора на преработката на земеделски продукти.

Някои фермери, които притежават определен брой животни от дадена порода не са регистрирани земеделски стопани (каквото е изискването по схемата) и гледат животни от дадена порода като хоби и следователно нямат достъп до помощта. Всички регистрирани земеделски стопани, които развъждат чистопородни животни имат достъп до помощта. Регистрираният земеделски стопанин е длъжен да притежава зоотехнически сертификат или сертификат за произход или идентификационен документ (паспорт), доказващ породната принадлежност на животните. Ако регистриран земеделски стопанин притежава сертификат за произход, доказващ породна принадлежност на животните към дадена порода, то той има право на помощта.

Предвид това, схемата е в съответствие с чл. 24, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 702/2014 г.

           

Срокове за кандидатстване:

Срок на кандидатстване и сключване на договора за помощта от страна на развъдните организации или други организации: до 60 дни след утвърждаване на индивидуален финансов ресурс от УС на Фонда.

Условия за кандидатстване:

1. Помощта се предоставя на малки и средни предприятия, които отговарят на определението за малки и средни предприятия, съгласно чл. 2 в Приложение 1 от Регламент (ЕС) № 702/2014.

2. Помощта се предоставя посредством субсидирани услуги от развъдни организации или други организации и не може да включва директни плащания на парични суми към бенефициерите.

3. Бенефициери по помощта не могат да бъдат предприятия в затруднение по смисъла на чл. 2(14)  от Регламент (ЕС) № 702/2014.

4. Развъдните организации/другите организации, кандидатстващи по схемата да нямат изискуеми задължения към държавния бюджет.

5. Развъдните организации/другите организации, кандидатстващи по схемата да нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие“.

6. Ползватели на субсидираната услуга (реални получатели на помощта) са:

6.1. Земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, ангажирани с първичното селскостопанско производство.

6.2. Предприятия, ангажирани с преработка на селскостопански продукти по смисъла на чл.2(6) от Регламент (ЕС) №702/2014 на Комисията, т.е. всяко обработване на селскостопански продукт, в резултат на което се получава продукт, който също е селскостопански продукт, с изключение на дейностите, извършвани в стопанството, нужни за приготвяне на животински или растителен продукт за първа продажба.

6.3. Допустимите селскостопански продукти са продуктите, изброени в Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз (чл. 2, параграф 3 от Регламент 702/2014).

Документи за кандидатстване:

а) Заявление;

б) Копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация, заверено от развъдни организации или други организации (в случай на кандидатстване на развъдна организация);

в) Решение на компетентния орган на управление на развъдни организации или други организации за ползване на помощта;

г) Разрешение за извършване на дейности на развъдните организации, издадено по реда на чл. 29 от Закона за животновъдството от министъра на земеделието; Проверката се извършва служебно;

д) разпечатка от проверка за наличие или липса на публични задължения на Развъдните организации/другите организации, кандидатстващи по схемата, към държавния бюджет. Проверката се извършва служебно в официалната интернет страница на НАП;

е) Копие от удостоверение за вписване в Централния регистър при Министерството на правосъдието за юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, заверено от развъдни организации или други организации;

ж) Други документи, удостоверяващи съществуването на юридическото лице в правния мир, когато кандидатът е различен от развъдна организация.

з) Разпечатка от търговския регистър, когато кандидатът е търговец (проверката се извършва служебно).