Обратно ДЪРЖАВНА ПОМОЩ “ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ РАЗХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД”, ПРИЛАГАНА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

ДЪРЖАВНА ПОМОЩ “ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ РАЗХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД”, ПРИЛАГАНА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта – ограничаване на загубите от разпространението на вредители по трайните насаждения, обект на Програмата  (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза), които се повлияват от приложените извън вегетационния период на културите мерки за контрол и ликвидиране, и с които се унищожават зимуващи форми на вредители.

 

V. СРОКОВЕ НА ПОМОЩТА 

1. Сроковете за кандидатстване и представяне на документи по Раздел ІІ и Раздел ІІІ от схемата се определят от УС на ДФ „Земеделие” на два етапа, както следва:

1.1. За продуктите за растителна защита, за контрол на вредители при трайни овощни насаждения, ягоди, малини и маслодайна роза, през зимния сезон, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките:

            ü Срок за подаване на заявления: от 23 февруари до 17 март 2023 г.

            ü Срок за отчитане и представяне на документи по т. 1 и т. 2 от Раздел ІІІ на настоящите указания: до 19 май 2023 г..

            ü Срок за изплащане на средствата: до 30 юни 2023 г.

            1.2. За продуктите за растителна защита и продуктите за ускоряване на процесите на гниене на листата, за контрол на вредители при трайни овощни насаждения, ягоди, малини и маслодайна роза, през зимния сезон, които се прилагат през есента в периода на масов листопад.

            Сроковете по този етап ще се определят след пренотифициране на схемата и след получаване на окончателния номер в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия.                  

2. Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 23.02.2023 г.

Краен срок: 17.03.2023 г.

Условия за кандидатстване:

Документи за кандидатстване: