Обратно ДЪРЖАВНА ПОМОЩ "ПОМОЩ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ ПРИ ЗАСТРАХОВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В СЕКТОР РАСТЕНИЕВЪДСТВО" - ИЗМЕНЕНИЕ

ДЪРЖАВНА ПОМОЩ "ПОМОЩ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ ПРИ ЗАСТРАХОВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В СЕКТОР РАСТЕНИЕВЪДСТВО" - ИЗМЕНЕНИЕ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Целта на помощта

Насърчаване на малки и средни предприятия, земеделски стопани, производители на плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури, тютюн, зърнени и маслодайни култури, за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие, и други неблагоприятни климатични събития, посредством частично компенсиране на разходите за сключване на застрахователна полица.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 06.03.2023 г.

Краен срок: 09.06.2023 г.

Условия за кандидатстване:

Документи за кандидатстване: