Обратно ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РУСКАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА

„Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ - номер в публичния регистър на държавните помощи - SA.103875 (2022/N)

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Схемата за държавна помощ е разработена при спазване на правилата Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна.

 1. Цел на помощта

Осигуряване на достатъчна ликвидност за земеделските стопани от първичното селскостопанско производство – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, коне и пчелни семейства, и производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, тиквички и тютюн, за да се противодейства на негативното влияние на руската агресия срещу Украйна и/или от наложените санкции или предприетите ответни мерки, и за осигуряване на непрекъснатостта на икономическата дейност.

 1. Срок на прилагане: Дата на въвеждане на схемата и продължителност на прилагане

Помощта се прилага след постановяване на положително решение на Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи.

Помощта се прилага от датата на решението на Европейската комисия – 17.08.2022 г. до 31.12.2022 г.

 1. Максимален интензитет на помощта:

Съгласно точка 42, буква а) от Кризисната рамка – до  250 000 евро (488 975 лв.) на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти (Изменение с решение на УС, Протокол № 203 от 18.11.2022 г.)

 1. Вид и форма на помощта

Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства на земеделски стопани от първичното селскостопанско производство – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, коне и пчелни семейства, и производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, тиквички и тютюн, за компенсиране на част от повишените разходи за производство.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 01.09.2022 г.

Начален срок: 14.11.2022 г.

Краен срок: 14.09.2022 г.

Краен срок: 18.11.2022 г.

Условия за кандидатстване:

 1. Бенефициери

4.1. Помощта се предоставя на земеделски стопани (животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, коне, пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, ориз, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, тиквички и тютюн), които:

 • са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (не се отнася за тютюнопроизводители);
 • са регистрирани по реда на Наредба № 22 от 21 декември 2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн и регистрирани през 2022 г. в Регистър на тютюнопроизводителите – при кандидатстване за тютюн;
 • са регистрирани в Лозарския регистър поддържан от ИАЛВ за 2022 г. – при кандидатстване за винено грозде;
 • отговарят на определението за малки и средни предприятия съгласно Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014;
 • не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или да не са обявени в несъстоятелност;
 • не са в производство по ликвидация.
 • нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ). В случай на налични изискуеми и ликвидни задължения към Фонда, същите се прихващат от помощта.

4.2. Помощта не се предоставя на предприятия, които не са изпълнили разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което помощта се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар.

4.3. Специфични изисквания според направление за кандидатстване:

4.3.1. Едри и дребни преживни животни:

а) На подпомагане подлежат земеделски стопани, с подадено заявление по реда на Наредба №5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2022 за подпомагане на животни по която и да е от схемите за обвързано подпомагане за животни и/или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3), отглеждащи едри и/или дребни преживни животни, в зависимост от вида, категорията и минималния брой животни по една от съответните схеми за подпомагане, както следва:

•   Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК);

•   Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК – мляко);

•   Схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5 – 9 животни) (СМлК – пл);

•   Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ);

•   Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК – месо);

•   Схема за обвързано подпомагане за биволи (биволи);

•   Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК);

•   Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони (10 – 49 животни) (ДПЖ – пл);

•   Схема за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3).

б) Земеделските стопани по т. 4.3.1, б.“а“ се подпомагат за установения допустим брой животни след извършване на административни проверки в ИИС на БАБХ "Ветис" към 29 август 2022 г. за всички схеми за обвързано подпомагане и към 18 септември 2022 г. за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки (ПНДЖ3) и  данните от извършени ПнМ по обвързаните схеми за подпомагане и ПНДЖ 3 за кампания 2022.

в) Данните за броя на допустимите за подпомагане по настоящата схема животни в стопанството на кандидата, се определя въз основа на данните в ИСАК. Заявените животни и стопанството следва да отговаря на критериите за допустимост, регламентирани в Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане  на схемите за директни плащания(Допълнение с решение на УС, Протокол № 202 от 08.11.2022г.)

4.3.2. Коне:

а) На подпомагане подлежат земеделски стопани, отглеждащи коне под селекционен контрол през 2022 година;

б) Допустимият за подпомагане брой коне под селекционен контрол се определя на база заявените по схемата за държавна помощ, но не повече от наличните в ИИС на БАБХ "Ветис" по данни от ИАСРЖ към 16 септември 2022 г.

4.3.3. Пчелни семейства:

а) На подпомагане подлежат земеделски стопани, отглеждащи пчелни семейства през 2022 година;

б) Допустимият за подпомагане брой пчелни семейства се определя на база заявения брой по настоящата схема за държавна помощ, но не повече от броя пчелни семейства, вписани в регистъра на земеделските стопани, до края на срока по чл. 5, ал. 3 от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, който срок за 2022 г. е 10 юни. Данните се предоставят от МЗм.

4.3.4. Плодове и зеленчуци, винено грозде, маслодайна роза, ориз и тютюн:

а) На подпомагане подлежат земеделски стопани, с подадено заявление по реда на Наредба №5 от 27.02.2009 г. за кампания 2022, отглеждащи плодове и/или зеленчуци  (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди, малини, сливи, десертно грозде, винено грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, домати оранжерийни, краставици оранжерийни, пипер оранжериен, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши),  маслодайна роза, ориз, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, тиквички, късни есенни зеленчуци (зеле, салати и марули).

б) Земеделските стопани по т. 4.3.4, б.“а“, отглеждащи плодове и/или зеленчуци  (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди, малини, сливи, десертно грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, домати оранжерийни, краставици оранжерийни, пипер оранжериен, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши), се подпомагат за заявените площи по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2022,  но не повече от установените за подпомагане площи, след извършените административни и/или проверки на място по СЕПП за Кампания 2022. (след извършване на последващ контрол до месец декември 2022 г. по първоначален слой "Площи допустими за подпомагане") (Допълнение с решение на УС, Протокол № 202 от 08.11.2022 г.)

Схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2022 са както следва:

 • Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група: ябълки, круши, праскови/нектарини, кайсии/зарзали, череши, вишни, ягоди и малини) (СП – основна);
 • Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) (СП – други);
 • Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан) (СЗ – ДККП);
 • Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) (СЗ – П);
 • Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) (СЗ – КЛЧ);
 • Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) (СЗ – МЗДП);
 • Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗо);  

в) Земеделските стопани по т. 4.3.4, б.“а“, се подпомагат за площи с винено грозде, маслодайна роза, ориз, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, тиквички, се подпомагат за заявените площи по Схемата за единно плащане на площ за Кампания 2022, но не повече от установените за подпомагане площи, след извършените административни и/или проверки на място по СЕПП за Кампания 2022. (след извършване на последващ контрол до месец декември 2022 г. по първоначален слой "Площи допустими за подпомагане") (Допълнение с решение на УС, Протокол № 202 от 08.11.2022 г.)

г) Земеделските стопани по т. 4.3.4, б.“а“, отглеждащи късни есенни зеленчуци се подпомагат за парцелите заявени по СЕПП за кампания 2022 със съответните кодове в ИСАК: Тритикале (пролетно) – 111042; Ечемик (пролетен) – 111062; Овес (пролетен) – 111072; Фасул (зърно) – 112010; Нахут – 112020; Грах за зърно (зимен) – 112041; Грах за зърно (пролетен) (вкл. фуражен) – 112042; Бакла за зърно – 112050; Едногодишни зърнено-житни – 131030; Едногодишни зърнено-бобови – 131040; Фий – 131041; Репко – 131043; Зелен грах – 141100, в рамките на размера на установената площ с култура /късно зеле, салати и марули/ след проверка на място извършена от ОСЗ, но не повече от заявената по СЕПП за кампания 2022. Обобщените данни от протоколите се предоставят от МЗм, в срока по т.4.1.1 от Раздел II (Допълнение с решение на УС, Протокол № 202 от 08.11.2022 г.)

д) Тютюнопроизводители се подпомагат за засети площи с тютюн през 2022 г. Допустимите за подпомагане площи с тютюн се определят на база заявените площи по схемата за държавна помощ, но не повече от площите, вписани в Регистъра на тютюнопроизводителите за 2022 г. Данните се предоставят от МЗм

е) Данните за допустимите за подпомагане площи по настоящата схема се определят въз основа на данните в ИСАК, при прилагане на относимите разпоредби на Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане  на схемите за директни плащания и/или посочените специфични условия в т. 4.3.4. За кандидатите, заявили площи с ягоди оранжерийно производство и/или малини оранжерийно производство, допустимостта ще се определя след извършване на проверка на място, съгласно т.3.4. на Раздел II от настоящите указания. (Допълнение с решение на УС, Протокол № 202 от 08.11.2022 г.)

Насоки за кандидатстване:

Приемливи разходи

1. За определяне размера на помощта, са взети предвид част от разходите, свързани с производство на първична селскостопанска продукция. Помощта се изчислява на база определени ставки по направление и видове животни/култури.

Помощта покрива част от общото увеличение на производствените разходи.        

2. Размер на помощта за едно животно ЕПЖ, ДПЖ:

 • млечни крави под селекционен контрол – 468 лв.
 • млечни крави – 371 лв.
 • млечни крави в планински райони – 371 лв.
 • месодайни крави и/или юници – 323 лв.
 • месодайни крави под селекционен контрол – 396 лв.
 • биволи – 420 лв.;
 • овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 66 лв.
 • овце майки и/или кози майки в планински райони – 50 лв.
 • овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 50 лв.

3. Размер на помощта за едно животно под селекционен контрол:

 •  коне - 100 лв.

4. Размер на помощта за едно пчелно семейство:

 • пчелно семейство – 20 лв.

5. Размер на помощта за плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, ориз, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати, марули, бамя, тиквички и тютюн:

 • ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 2 779 лв./ха;
 • сливи и десертно грозде – 2 779 лв./ха;
 • домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан  – 2 880 лв./ха;
 • пипер полски – 3 673 лв./ха;
 • домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни:

– за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в отопляеми оранжерии – 68 060 лв./ха ;

– за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в неотопляеми оранжерии – 5 538 лв./ха ;

 •      ягоди оранжерийни, малини оранжерийни – 19 330 лв./ха
 • картофи, лук, чесън – 2 781 лв./ха;
 • моркови, зеле, дини и пъпеши – 2 511 лв./ха;
 • винено грозде – 449 лв./ха;
 • маслодайна роза – 1 557 лв./ха;
 • ориз  – 449 лв./ха;
 • черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – 449 лв./ха;
 • салати и марули – 1 630 лв./ха;
 • бамя – 2 242 лв./ха;
 • тиквички – 1 758 лв./ха;
 • тютюн  - 1 118 – лв./ха.

6. След приключване на последващия контрол и разпределяне на бюджета по направления, в случай на наличие на остатъчен ресурс, същият ще бъде преразпределен с коефициент в съответното направление.

При недостиг в рамките на определения ресурс по направления, се прилага коефициент на редукция, с който се преизчислява размерът на помощта на всеки кандидат.

При наличие на остатъчен бюджет след извършване на последващия контрол в декември месец 2022 същият ще бъде преразпределен с коефициент в съответното направление.

а) В случай на положителна разлика след преизчисленията за съответния бенефициер, се извършва доплащане в срока по т. 4.4. на Раздел II от настоящите указания.

б) В случай на отрицателна разлика след преизчисленията  за съответния бенефициер, се предприемат действия по събиране на надплатените суми.

 1. Приемливи разходи

8.1. За определяне размера на помощта, са взети предвид част от разходите, свързани с производство на първична селскостопанска продукция. Помощта се изчислява на база определени ставки по направление и видове животни/култури. (Изменение с решение на УС, Протокол № 205 от 20.12.2022 г.)

Помощта покрива част от общото увеличение на производствените разходи и се изменя, както следва:       

8.2. Размер на помощта за едно животно ЕПЖ, ДПЖ:

 • млечни крави под селекционен контрол – от 468 лв. на 487 лв.
 • млечни крави – от 371 лв. на 386 лв.
 • млечни крави в планински райони – от 371 лв. на 386 лв.
 • месодайни крави и/или юници – от 323 лв. на 334 лв.
 • месодайни крави под селекционен контрол – от 396 лв. на 441 лв.
 • биволи – от 420 лв. на 436 лв.;
 • овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – от 66 лв. на 71 лв.
 • овце майки и/или кози майки в планински райони – от 50 лв. на 54 лв.
 • овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – от 50 лв. на 54 лв.

8.3. Размер на помощта за едно животно под селекционен контрол:

 •  коне – от 100 лв. на 115 лв.

8.4. Размер на помощта за едно пчелно семейство:

 • пчелно семейство – от 20 лв. на 24 лв.

8.5. Размер на помощта за плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, ориз, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати, марули, бамя, тиквички и тютюн:

 • ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – от 2 779 лв./ха на 3 149 лв./ха;
 • сливи и десертно грозде – от 2 779 лв./ха на 3 149 лв./ха;
 • домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан  – от 2 880 лв./ха на 3 300 лв./ха;
 • пипер полски – от 3 673 лв./ха на 4 123 лв./ха;
 • домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни:

– за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в отопляеми оранжерии – от 68 060 лв./ха на 74 060 лв./ха ;

– за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в неотопляеми оранжерии – от 5 538 лв./ха  на 7 338 лв./ха ;

 •      ягоди оранжерийни, малини оранжерийни – от 19 330 лв./ха на 22 830 лв./ха
 • картофи, лук, чесън – от 2 781 лв./ха на 3 201 лв./ха;
 • моркови, зеле, дини и пъпеши – от 2 511 лв./ха на 2 911 лв./ха;
 • винено грозде – от 449 лв./ха на 839 лв./ха;
 • маслодайна роза – от 1 557 лв./ха на 1 927 лв./ха;
 • ориз  – от 449 лв./ха на 549 лв./ха;
 • черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – от 449 лв./ха на 549 лв./ха;
 • салати и марули – от 1 630 лв./ха на 1 990 лв./ха;
 • бамя – от 2 242 лв./ха на 2 612 лв./ха;
 • тиквички – от 1 758 лв./ха на 2 118 лв./ха;
 • тютюн  -  от 1 118 лв./ха на 1 468 лв./ха.

8.6. След изплащане на помощта в срока по т.4.3 на Раздел II и разпределяне на бюджета по направления, в случай на наличие на остатъчен ресурс, същият ще бъде преразпределен след Решение на УС на ДФ „Земеделие“ за изменение на прилаганите ставки по предложение на Министерство на земеделието. След извършване на прекалкулация с новите ставки, в случай на наличие на остатъчен ресурс, същият ще бъде преразпределен с коефициент. (Изменение с решение на УС, Протокол № 205 от 20.12.2022 г.)

При недостиг в рамките на определения ресурс по направления, се прилага коефициент на редукция, с който се преизчислява размерът на помощта на всеки кандидат.

Преразпределението по т.4.3.4, б. „б“ и „в“ на Раздел I ще се извърши след последващия контрол в декември месец 2022 г. за допустимост по предоставения със заповед на министъра първоначален слой „Площи, допустими за подпомагане“, валиден за кампания 2022. (Допълнение с решение на УС, Протокол № 202 от 08.11.2022 г.)

Преизчислението на остатъчен ресурс по т. 4.3.1  ще се извърши след отстраняване на установени неточности в информационната система на БАБХ и преминали проверки за допустимост по схемите за обвързана подкрепа за кампания 2022, без проверката за реализация. (Допълнение с решение на УС, Протокол № 202 от 08.11.2022 г.)

а) В случай на положителна разлика след преизчисленията за съответния бенефициер, се извършва доплащане в срока по т. 4.4. на Раздел II от настоящите указания.

б) В случай на отрицателна разлика след преизчисленията  за съответния бенефициер, се предприемат действия по събиране на надплатените суми.

ІІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩТА

Указанията за прилагане на помощта, условията за кандидатстване и сроковете за изплащане се утвърждават с решение на Управителния съвет на Държавен фонд “Земеделие”.

1. Ред за кандидатстване.

1.1. Лицата по т.4 от Раздел I на настоящите указания подават заявление за подпомагане в Общински служби земеделие (ОСЗ) към ОД“Земеделие“ на МЗм по постоянен адрес на физическото лице (при кандидатстване на ФЛ) и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ). Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.

1.2. Служителите от ОСЗ оказват помощ на кандидатите по т. 1.1. от настоящия Раздел, при подаване на заявленията за подпомагане. Заявлението за подпомагане се разпечатва от ИСАК в два екземпляра и се подписва от кандидата/упълномощеното лице. Всяко заявление получава номер, който се генерира автоматично. Датата на разпечатване и подписване на заявлението се счита за дата на подаване на заявлението за подпомагане в ДФЗ.

1.3. Един екземпляр от заявлението се предоставя на кандидата или на упълномощеното от него лице. Вторият екземпляр се предоставя на ДФЗ, като ОСЗ са длъжни да предоставят заявленията за подпомагане и придружаващите ги документи на отдел "Прилагане на схемите и мерките за подпомагане" (ОПСМП) при ОД на ДФЗ в областта, в която се намира общинската служба. Предаването се извършва периодично с приемно-предавателен протокол.

1.4. Служител на ОПСМП проверява предоставените документи за окомплектованост и легитимност. Когато при проверката се констатират непълноти или несъответствия, служител на ОПСМП уведомява кандидата на посочения от него в заявлението телефон. Кандидатът следва в рамките крайния срок по т. 4.2. от настоящия Раздел да се яви в ОПСМП и да отстрани откритите непълноти или несъответствия. В случай че кандидатът за подпомагане не се яви в указания срок в ОПСМП за отстраняване на непълнотите или несъответствията, се счита, че няма подадено валидно заявление за подпомагане и неговото администриране се прекратява.

1.5. След обобщаване на приетите заявления, ДФ „Земеделие” определя размера на помощта на всеки бенефициер при спазване условието по т. 8.6. от Раздел I на настоящите указания.

1.6. ДФЗ взема решение за одобрение на заявлението или прави отказ.

1.7. ДФЗ предоставя информация на НАП за предстоящите плащания на земеделските стопани, бенефициери по схемата за подпомагане.

1.8. Помощта се изплаща по посочената IBAN сметка на земеделския стопанин.

1.9. ДФЗ изпраща Уведомително писмо на земеделския стопанин за изплатения размер на помощта или направения отказ.

Документи за кандидатстване:

2. Документи за предоставяне на помощта

2.1. Кандидатите прилагат следните документи:

а) заявление, генерирано от системата, в което се декларира:

 • ЕИК (за ЕТ и ЮЛ);
 • IBAN сметка и BIC код на обслужващата банка;
 • броят на животните/пчелните семейства/размерът на площта, за която се кандидатства;
 • наличие/липса на друго публично финансиране за същите приемливи  разходи;
 • че не е предприятие, на което са наложени санкции, приети от ЕС, включително, но не само:
 • не е физическо или юридическо лице, сдружение или орган, изрично посочени в правните актове за налагане на тези санкции;
 • не е предприятие, притежавано или контролирано от физически или юридически лица, сдружения или органи, срещу които са наложени санкции от страна на ЕС; или
 • не е предприятие, осъществяващо дейност в отрасли, подложени на санкции, приети от ЕС, доколкото помощта би подкопала целите на съответните санкции
 • че няма неизпълнени разпореждания за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което помощта да се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар;

б) решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за кандидатстване по схемата (не се отнася за ЕТ).

в) производителите на оранжерийна продукция в отопляеми оранжерии следва да представят някой от следните документи: одобрен инвестиционен проект или договор за доставка на топлоенергия с доставчик, който произвежда и продава топлоенергия, или разрешително за водовземане от минерална вода с цел отопление, или договор за доставка на природен газ (метан), или счетоводен документ за придобито отоплително съоръжение (котел).

2.2. Документи, издадени служебно в резултат на извършени проверки от отдели ПСМП, ОД на ДФ „Земеделие“.

а) разпечатка от проверка за открито производство за обявяване в несъстоятелност или обявени в несъстоятелност.

б) разпечатка от проверка за производство по ликвидация.

в) извлечение от регистър „Лоши вземания“ в ИСАК, удостоверяващо дали бенефициера има изискуеми задължения към Фонда.

г)  разпечатка от Лозарския регистър предоставен от ИАЛВ (при кандидатстване за винено грозде).