Обратно ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ ПО ЗАГИНАЛИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И УНИЩОЖЕНИ ПЧЕЛНИ КОШЕРИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2021 Г.

„Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия”, настъпили през 2021 г. - номер в публичния регистър на държавните помощи - SA.63684 (2021/XA)

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

2.Цел на помощта - компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в сектор „Животновъдство”, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия и от природни бедствия.

3. Вид подпомагане - състои се в директни помощи на земеделските стопани.

5. Бюджет

Годишен бюджет по помощта за 2022 г.: 1 000 000 лв., в т. ч. 70 317 лв. за унищожени селскостопански животни, пчелни кошери и пчелни семейства през 2021 г.

Размерът на помощта се определя в бюджета  на ДФ „Земеделие” и е в рамките на максималния бюджет.

Размерът на помощта за всяка година (годишен размер) се определя в годишния бюджет на ДФ „Земеделие” и се предоставя след решение на УС на ДФ „Земеделие” в рамките на максималния бюджет.

Когато сумата на заявените средства надхвърля размера на определения годишен бюджет, се определя коефициент на редукция, с който се преизчислява размера на помощта на всеки заявител.

6. Срок на прилагане: от 05.07.2021 г. (датата на разписката за получаване с идентификационен номер на помощта от Европейската комисия, съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 702/2014), до 31.12.2022 г. или до изчерпване на финансовия ресурс.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 26.04.2022 г.

Краен срок: 05.05.2022 г.

Условия за кандидатстване:

 

4. Бенефициери

4.1. Помощта се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;

4.2. Земеделските стопани да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие”;

4.3. Земеделските стопани да нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет;

4.4. Помощ за компенсиране на материални щети по чл. 30, параграф 5, буква „а” от Регламент (ЕС) № 702/2014 по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери, които щети са причинени от природни бедствия, се предоставя на малки, средни и големи предприятия по смисъла на Регламент (ЕС) № 702/2014;

4.5. За компенсиране на щети по чл. 30, параграф 5, буква „а” от Регламент (ЕС) № 702/2014 г. бенефициери могат да бъдат предприятия в затруднение по смисъла на чл. 2(14) от Регламент (ЕС) № 702/2014;

4.6. На подпомагане подлежат земеделски стопани, включени в ИЗГОТВЕН от Министерство на земеделието (МЗм), Регистър с издадени констативни протоколи от Областните дирекции „Земеделие“ (ОДЗ) за унищожени от природни бедствия селскостопански животни и пчелни кошери и пчелни семейства;

4.7. През 2022 г., по настоящата схема за държавна помощ се подпомагат земеделски стопани, включени в Регистъра на МЗм на издадените констативни протоколи, за щети през 2021 г.

ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩТА

  1. Министърът на земеделието или оправомощено от него лице издава заповед за сформиране на постоянни експертни комисии за установяване вида и броя на загиналите селскостопански животни и унищожените пчелни кошери и пчелни семейства;

2. При подадено заявление от земеделските стопани, експертните комисии, за целите на удостоверяване на щетите се извършват проверки на място, непосредствено след настъпилото природно бедствие, като издават констативни протоколи за материалните щети по загинали селскостопански животнии и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства. Констативните протоколи се заверяват минимум от трима представители на отделни структури на МЗм.

3. При проверката на място се извършва фактическа проверка за установяване на броя загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства, спрямо наличните преди събитието, в т.ч. и животните под селекционен контрол;

4. Протоколи за удостоверяване на щети

Протоколи по чл.30 от Регламент (EС) № 702/2014 - след приключване на процедурата по издаване на констативни протоколи, Областните дирекции „Земеделие“ предоставят в МЗм попълнени регистри на протоколите, които се изпращат на Държавен фонд “Земеделие”.

5. МЗм изготвя насоки за дейността на експертните комисии и обобщава информацията, получавана от Областните дирекци „Земеделие“ за издадените констативни протоколи;

6. Констативните протоколи и/или протоколите се издават за даден период за съответната календарна година и по отделно за всяко природно бедствие, непосредствено след възникване на щетите;

7. Неблагоприятните климатични събития и природните бедствия се обявяват със заповед на министъра на земеделието.

8. Във връзка с изискванията на чл. 30 (8) от Регламент (ЕС) № 702/2014, помощта и всички други плащания, получени за компенсиране на щетите, включително плащанията по застрахователни полици, са ограничени до 100 % от допустимите разходи.

9. Размерът на държавната помощ (за загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства , в резултат на неблагоприятно климатично събитие, приравнено на природно бедствие и природни бедствия) , указанията за прилагане на помощта и сроковете за изплащане се определят с решение на УС на ДФ „Земеделие”. Фондът определя индивидуални компенсации на всеки земеделски стопанин.

10. Лицата, които имат издадени протоколи, кандидатстват за подпомагане в Областните дирекции на ДФ „Земеделие” (ОД на ДФЗ) по постоянен адрес на физическото лице (при кандидатстване на физическо лице) и по седалището на едноличния търговец и юридическото лице (при кандидатстване на едноличен търговец и на юридическо лице). ОД на ДФЗ извършва документална проверка за верността на информацията, предоставена от кандидата за подпомагане, както и за спазването на изискванията за допустимост на заявлението.

11. ДФ ”Земеделие” информира земеделските стопани за размера на изплатената държавна помощ

Насоки за кандидатстване:

 

7. Допустими разходи и размер на помощта

7.1. Държавната помощ се предоставя за щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери, вследствие на природни бедствия;

По реда на чл. 30 от Регламент (ЕС) № 702/2014 г. държавната помощ ще бъде предоставяна за щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери вследствие на природни бедствия.

По смисъла на  чл. 30, параграф 5, буква „а” от Регламент (EС) № 702/2014, допустимите за компенсиране са материалните щети за унищожени пчелни семейства и унищожени селскостопански животни и пчелни кошери от неблагоприятно климатично събитие, приравнено на природно бедствие и от природни бедствия. Допустимите разходи са щетите, възникнали като пряко последствие от природното бедствие, оценени от публичен орган, от независим експерт или от застрахователно предприятие.

На основание на чл. 30, параграф 6 от Регламент (EС) № 702/2014, изчисляването на материалните щети се основава на икономическата стойност на засегнатия актив преди бедствието. Те не могат да надхвърлят намалението на справедливата пазарна стойност, причинено от бедствието, по-специално разликата между стойността на имуществото непосредствено преди и непосредствено след събитието.

По отношение на чл. 30 от Регламент (EС) № 702/2014 - Компенсации ще бъдат изплащани за материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери, които щети са причинени от природни бедствия по силата на чл.2, параграф 9, а именно земетресения, лавини, свлачища и наводнения, смерчове, урагани, вулканични изригвания и горски пожари, възникнали по естествен път.

На базата на данни от Системата за агропазарна информация – САПИ ЕООД за средни пазарни цени за кг/ж.т. по видове и категории селскостопански животни, в т.ч. и на чистопородни разплодни животни, отводки и кошери /по системи/, МЗм определя индивидуалния размер на помощта по видове и категории животни за щетите, настъпили през съответната календарна година и изготвя предложение до Управителния съвет на Държавен фонд “Земеделие”.

7.2. Във връзка с изискванията на чл. 30 (8) от Регламент (ЕС) № 702/2014 , помощта и всички други плащания , получени за компенсиране на щетите , включително плащания по застрахователни полици , са ограничени до 100% от допустимите разходи. Предвид това, помощта се намалява с плащанията по застрахователни полици и други плащания , получени за компенсиране на допустимите по схемата щети.

7.3. Помощ няма да бъде изплащана по смисъла на чл.30 (5) т. „а” от Регламент (ЕС) № 702/2014 за компенсиране на щети, причинени от природни бедствия на сгради, оборудване и др.

7.4. Изчисляване на загубите и определяне на размера на помощта

Загубите за загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства ще бъдат изчислявани на равнището на отделния бенефициер.

МЗм определя общия брой на загиналите селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства по информация на ОДЗ.

7.5. Размер на помощта по видове и категории животни:

Животни по видове и категории, подлежащи на обезщетение

Единична цена лв./брой

пчелни семейства

119.00

пчелни кошери

106.00

овце-майки над 12 мес.

158.40

 

Документи за кандидатстване:

1. Заявление за подпомагане, генерирано от системата на ДФ „Земеделие”;

2. Извлечение от регистър по Наредба 3 от 1999 г., удостоверяващо актуална/активна регистрация за земеделския стопанин (проверката се извършва от служител на съответната ОД на ДФЗ).

3. Извлечение от Системата Вет Ис на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) (проверката се извършва от служител на съответната ОД на ДФЗ).

4. Разпечатка от проверка за наличие или липса на публични задължения към държавния бюджет (проверката се извършва от служител на съответната ОД на ДФЗ служебно, от официалната интернет страница на НАП).

5. Оригинален констативен протокол за материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства, вследствие на природни бедствия неблагоприятно климатично събитие, което  може да бъде приравнено на природно бедствие.

6. Застрахователна полица, удостоверяваща застраховането на засегнатите селскостопански животни или пчелни кошери през годината на обявяване на събитието (оригинал или копие, заверено от застрахователната компания) – прилага се в случай на застраховане;

7. Документ, доказващ изплащането на застрахователната щета вследствие на настъпилото природно бедствие.

8. Пълномощно по образец (нотариално заверено), в случай на кандидатстване чрез упълномощено лице.