Обратно ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЩЕТИТЕ ПО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ СЪБИТИЯ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИРАВНЕНИ НА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2021 Г.

„Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, настъпили през 2021 г. - (SA.59044)

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Прилагане на схема за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за пропаднали площи с напълно унищожена продукция от земеделски култури в резултат на неблагоприятни климатични събития, както следва:

1.1. ИЗМРЪЗВАНЕ/СЛАНА.

ü Унищожени култури: пшеница (мека и твърда), кайсии/зарзали, сливи, праскови, череши и бадеми.

ü Засегнати области: Варна, Добрич, Пазарджик, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен и Ямбол.

1.2. БУРЯ/ ПРОЛИВЕН/ НЕПРЕКЪСНАТ ДЪЖД С УРАГАНЕН ВЯТЪР.

ü Унищожени култури: пшеница, ръж, царевица (за зърно), слънчоглед, слънчоглед шарен, леща, люцерна, пипер (на открито), домати, патладжан, дини, пъпеши, картофи, череши и вишни.

ü Засегнати области: Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Плевен, Русе, Разград, Силистра, Сливен, София област и Шумен.

1.3. НАВОДНЕНИЕ.

ü Унищожени култури: пшеница, ечемик, слънчоглед, люцерна, бял трън, картофи (оранжерийни), касис и боровинки.

ü Засегнати области: Благоевград, Варна, Перник и Ямбол.

1.4. ГРАДУШКА.

ü Унищожени култури: пшеница, ечемик (зимен), царевица, слънчоглед,  пипер (на открито), дини, люцерна, грах (за зърно), касис, домати (полски), домати (оранжерийни), пипер (градински), домати (градински), фасул (полски), картофи, пъпеши, карфиол, череши, сливи, кайсии/зарзали, винени лозя, десертни лозя, тикви за семки, чесън, чубрица и тютюн.

ü Засегнати области: Благоевград, Варна, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, София област, Стара Загора и Хасково.

1.5. СУША (ЗАСУШАВАНЕ).

ü Унищожени култури: царевица.

ü Засегнати области: Добрич, Силистра и Шумен.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 03.05.2022 г.

Краен срок: 20.05.2022 г.

Условия за кандидатстване:

Държавната помощ се предоставя на физически лица (ФЛ), еднолични търговци (ЕТ), юридически лица (ЮЛ), които отговарят на следните условия:

1. Да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

2. Земеделският стопанин–юридическо лице или едноличен търговец следва да бъде регистриран в Агенцията по вписванията по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР) и да посочи единен идентификационен код (ЕИК) по смисъла на чл. 23 от ЗТР.

3. Да са включени в Регистър, изготвен от МЗм, на издадените констативни протоколи на земеделски стопани за напълно пропаднали площи със земеделски култури, в следствие на природно бедствие или неблагоприятно климатично събитие през 2021 г.

4. Да нямат изискуеми задължения към Фонда. При наличие на изискуемо и ликвидно вземане на ДФ ”Земеделие” срещу кандидатстващите, помощта се прихваща съобразено с размера на задълженията им.

5. Да нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет.

Документи за кандидатстване:

а) заявление, генерирано от системата ИСАК;

б) извлечение от регистър по Наредба 3 от 1999 г., удостоверяващо актуална регистрация за земеделския стопанин. Изготвя се служебно след проверка от служител на съответната ОД на ДФ “Земеделие“.

в) извлечение от ИСАК, удостоверяващо земеделските парцели обработвани от съответния земеделски стопанин през 2021 г. (Анкетен формуляр, в случай на неочертани площи в ИСАК.);

г) оригинален констативен протокол за напълно пропаднали площи със земеделски култури, в следствие на природно бедствие или неблагоприятно климатично събитие;

д) застрахователна полица, удостоверяваща застраховането на засегнатите площи през 2021 г. (оригинал или копие, заверено от застрахователната компания). Прилага се в случай на застраховане;

е) документ, издаден от застрахователната компания, доказващ определянето на обeзщетение по застрахователната щета в следствие на настъпилите неблагоприятни климатични събития (в случай на наличие на застрахователна полица), съдържащ минимум следната инфорамция:

  • Застрахователна полица: №/дата, култура;
  • Размер на определеното обезщетение;
  • Обезщетени площи в декари/хектари;
  • Удръжки - по видове;
  • Изплатено обезщетение.

ж) справка (по образец) и приложени документи, удостоверяващи средногодишна продукция за предшестващ тригодишен период (за предходните три последователни години)  или средния обем за три години на база предшестващия петгодишен период, като се изключват най-високият и най-ниският показател (изискват се при бенефициери, които представят застраховки, покриващи минимум 50% от средногодишното им производство):

За физически лица: Копие от Приложение №3, „Доходи от друга стопанска дейност”, което е неразделна част от годишната данъчна декларация, заверени от земеделския стопанин.

За юридически лица и ЕТ: Опис на приложени счетоводни документи, удостоверяващи средногодишна продукция за предшестващ тригодишен период или средния обем за три години на база предшестващия петгодишен период, подписани от счетоводител и представляващия дружеството.

Справката се попълва в случай, че и трите години бенефициерът е имал засети/засадени площи със съответната култура, за която се кандидатства по схемата.

з) пълномощно по образец (нотариално заверено), с случай на кандидатстване чрез упълномощено лице.

и) разпечатка от проверка за наличие или липса на публични задължения към държавния бюджет, от официалната интернет страница на НАП. Проверката се извършва служебно към момента на кандидатстване. За целта служител на съответната ОД на ДФ „Земеделие“ извършва служебна проверка към момента на кандидатстване, удостоверяваща наличие или липса на публични задължения към държавния бюджет.

В случай на наличие на задължения, от служителя на ОД на ДФ „Земеделие“ се генерира контролен лист, с който се информира кандидата за наличието на задължение. Заявлението не се приема и кандидатът не подлежи на подпомагане. В случай на издължаване до крайния срок за прием на заявления по Раздел IV, т. 1 от настоящите указания, кандидатът подава ново заявление в рамките на крайния срок по Раздел IV, т. 1.

к) удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще бъде преведена сумата;