Обратно ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ РАЗХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ПО „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОМАТЕН МИНИРАЩ МОЛЕЦ - TUTA ABSOLUTA MEYRICK (LEPIDOPTERA)

“Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)” - SA.55375 (2019/XA)

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

2. Цел на помощта – ограничаване загубите на продукция, причинени от вредителя Доматен миниращ молец - Tuta absoluta, по зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии.

3. Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на земеделските стопани, отглеждащи домати в оранжерии, по закупуване на продукти и средства за растителна защита за контрол и ликвидиране на  вредителя по културата домат.

            При доказано от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), с лабораторен анализ, масово намножаване на вредителя по други зеленчукови култури (пипер, патладжан, картофи), отглеждани в оранжерии, помощта се предоставя и за тях.

5. Срок на прилагане: от датата на разписката за получаване с идентификационен номер на помощта от Европейската комисия, съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 702/2014, до 31.12.2022 г. (съгласно чл. 52 от Регламент (ЕС) № 702/2014), до изчерпване на финансовия ресурс.

            6. Максимален интензитет на помощта: до 100 % от разходите по закупуване на продукти и средства за растителна защита за предотвратяване и унищожаване на нашествието от доматен миниращ молец - Tuta absoluta в оранжерии, но не повече от 300 лв./дка с ДДС (3000 лв./хектар с ДДС).

7. Бюджет:

7.1. Максималният бюджет на помощта през 2022 г. е 500 000 лв.

            Размерът на помощта за всяка година (годишен размер) се определя в годишния бюджет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) и се предоставя след решение на УС на ДФЗ в рамките на максималния бюджет.

           

            7.2.  Когато сумата на заявените средства надхвърля размера на определения годишен бюджет, се определя коефициент на редукция, с който се преизчислява размера на помощта на всеки заявител. 

Срокове за кандидатстване:

         Начален срок: 22.02.2022 г.

         Краен срок: 14.10.2022 г.

         Краен срок за отчитане и представяне на документи: 31.10.2022 г.

Условия за кандидатстване:

4. Ползватели

4.1. Помощта се предоставя на малки и средни предприятия - земеделски стопани, отговарящи на следните условия:

- да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани  (ДВ бр. 10 от 1999 г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 28 април 2015г.);

-  да отговарят на определението за малки и средни предприятия, съгласно Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014;

- да не са предприятия в затруднено положение по смисъла на чл. 2, т. 14 на Регламент (ЕС) № 702/2014 г.

Изискването предприятието да не е в затруднено положение не се прилага в случаите, съгласно чл. 1, параграф 6, буква „б”, ii от регламент (ЕС) №702/2014 г., а именно когато предприятието е станало предприятие в затруднено положение поради загубите или щетите, причинени от вредителя Доматен миниращ молец - Tuta absoluta.

-   да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ);

-   да нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет;

-   да отглеждат домати (зеленчуци) в оранжерии.

Помощта се предоставя след представена декларация от земеделския стопанин за размер на нападнатите площи и установена плътност на вредителя на база направено обследване, заверена от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).

           

4.2. Бенефициери на помощта са земеделски стопани, отглеждащи зеленчукови култури  (домати, пипер, патладжан и картофи) в оранжерии с размер на площта над 1 дка (0.1 хектара), като отглежданите култури е необходимо да са засадени и да са във вегетация или плододаване.

8. Приемливи разходи

            8.1. Подпомагат се земеделските стопани, в сектор „Зеленчукопроизводство” за част от разходите им по закупуване на продукти и средства за растителна защита за контрол на доматен миниращ молец, утвърдени в Програмата, в т.ч.:

8.1.1. Феромонови уловки за контрол/улавяне на доматен миниращ молец, вкл. капан и феромони;

8.1.2. Биологични агенти  – за биологичен контрол на доматен миниращ молец;

      8.1.3 Продукти за растителна защита, разрешени в Република България за контрол на доматен миниращ молец Tuta absoluta.

     

      8.2. Подпомагат се до 300 лв./дка с ДДС (3 000 лв./хектар с ДДС) годишно от разходите по закупуване на горепосочените продукти и средства за растителна защита, само за домати (зеленчуци) отглеждани в оранжерии.

      Посоченият размер на помощта (ставката) е на площ, годишно, без значение от броя на отгледаните реколти.

8.3. Продуктите за растителна защита следва да са закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита, на основание чл. 91, ал. 1 от Закона за защита на растенията и са включени в публичен регистър на БАБХ, на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за защита на растенията.

            Средствата за растителна защита могат да са закупени и от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон.

8.4. С разрешаването на всеки нов продукт за растителна защита, за контрол на доматен миниращ молец, компетентният орган в областта на растителната защита – БАБХ  актуализира и публикува на своя интернет сайт информация, относно допустимите за употреба продукти за растителна защита, съгласно "Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)".

8.5. Съгласно изискването за наличие на стимулиращ ефект в чл. 6, ал. 2 от Регламент (ЕС) №702/2014 г., се приемат разходи за продукти за растителна защита, които са извършени от подаване на писмено заявление до ДФЗ, преди дейността по контрола на вредителите да е започнала.

9. Недопустими разходи за подпомагане

9.1 Разходи за продукти за растителна защита, които не са разрешени за пускане на пазара и употреба на основание чл. 44 и чл. 45 от Закона за защита на растенията и които не са включени в регистъра на продуктите за растителна защита, за които е издадено разрешение за пускане на пазара и употреба, на основание  чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията;

9.2. Разходи за продукти и средства за растителна защита, които не са предвидени като допустими за употреба в Програмата (Всички продукти за растителна защита, които са разрешени за употреба срещу вредителя доматен миниращ молец се считат за неделима част от Програмата);

            9.3. Данъкът върху добавената стойност (ДДС) не е допустим за подпомагане, освен в случаите, когато не подлежи на възстановяване съгласно законодателството в областта на ДДС.

9.4.  Разходи за продукти и средства за растителна защита, които са направени преди подаване на заявлението по т. 1 от Раздел  ІІ до ДФЗ;

9.5. Разходите за продукти и средства за растителна защита за домати (зеленчуци) отглеждани на открито (полско производство).

Насоки за кандидатстване:

            1. Земеделският стопанин подава заявление за подпомагане по образец, генерирано от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), в Областната дирекция (ОД) на ДФ ”Земеделие”, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (ПСМП) по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец (при кандидатстване на ФЛ или ЕТ) и по седалището на юридическото лице (при кандидатстване на ЮЛ). Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ. В заявлението се декларира: площта за кандидатстване; обстоятелството, че попадат в категория малки и средни предприятия; че не е предприятие в затруднено положение; наличие/липса на друго публично финансиране за заплащане на продукти и средства за растителна защита за контрол на доматен миниращ молец; регистрация по ЗДДС.

2. Съпътстващи документи към заявлението за подпомагане:

            2.1. Извлечение от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) или анкетен формуляр (в случай на неочертаване на площите в ИСАК) за обработваните площи.

            2.2. Извлечение от регистър по Наредба 3 от 1999 г., удостоверяващо актуална регистрация за земеделския стопанин (изготвя се служебно след проверка от служител на съответната ОД на ДФ “Земеделие“);

2.3. Разпечатка от проверка за наличие или липса на публични задължения към държавния бюджет, от официалната интернет страница на НАП, удостоверяваща наличие или липса на публични задължения към държавния бюджет. Проверката се извършва служебно към момента на кандидатстване. В случай на наличие на задължения, ОД на ДФ „Земеделие“ изпраща уведомително писмо, като се дава срок от 10 дни от датата на получаване на писмото от страна на бенефициера да се погасят задълженията. При неизпълнение, заявлението се отхвърля и бенефициерът не подлежи на подпомагане.

2.4. Решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за ползване на помощта;

2.5. Удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще бъде преведена сумата;

2.6. Попълнена декларация (по образец), относно размер на нападнатите площи и установена плътност на вредителя на база направено обследване, заверена от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).

2.7. При масово намножаване на вредителя по други зеленчукови култури (пипер, патладжан и картофи), се предоставя предписание от ОДБХ за необходимостта от извършване на действия по предотвратяване разпространението на неприятеля, което е на база резултат от лабораторен анализ за идентификация на неприятеля при съответната зеленчукова култура (Растителната проба с наличен вредител се взема от инспектор от ОДБХ и се изпраща за анализ в Централна лаборатория по карантина на растенията.).

        2.8. Пълномощно по образец (нотариално заверено), в случай на кандидатстване чрез упълномощено лице.

3. ДФЗ извършва документална проверка за верността на информацията, предоставена от кандидата за подпомагане, както и за спазването на изискванията за допустимост на заявлението.

Документи за кандидатстване:

1. Земеделският стопанин представя пред териториалната структура на ДФЗ  оригинал и копие на оригинална фактура и платежен документ за закупените и приложени продукти и средства за растителна защита за контрол на доматен миниращ молец, съгласно т. 8 от Раздел І на Указанията.

            Копията следва да бъдат заверени с подпис и печат от земеделския стопанин и отдел ”Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (ПСМП) към Областните дирекции на ДФЗ. След заверяване на копията, оригиналните документи следва да бъдат върнати на земеделския стопанин.

            Във фактурата за закупените продукти следва да са отбелязани количеството/бройките и съответната единична цена.

            Върху оригиналната фактура (на обратната страна) се прави заверка от ПСМП, като се отбелязва, че фактурата е представена по схема за борба с доматен миниращ молец, дата, подпис и печат.

2. Земеделският стопанин представя декларация по образец, в която е направена рекапитулация на вложените количества продукти за растителна защита за контрол на доматен миниращ молец Tuta absoluta, според Програмата, заверена от Областните дирекции по безопасност на храните.

 Декларацията се заверява от ОДБХ след представяне и проверка на записите, по чл. 115а от Закона за защита на растенията, които се вписват в „Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене“, утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.

 Използването на капани, феромони и биологични агенти се удостоверява със заверка на фактурата от ОДБХ.

3. ДФ ”Земеделие” извършва проверка на изискуемите документи по Раздел ІІІ на Указанията за прилагане на помощта и изчислява размера на подпомагане.

4. ДФ „Земеделие“ извършва служебна проверка от официалната интернет страница на НАП, към момента на представяне на документите по т. 1 и т. 2 на настоящия раздел, удостоверяваща наличие или липса на публични задължения към държавния бюджет. В случай на наличие на задължения, ОД на ДФ „Земеделие“ изпраща уведомително писмо, като се дава срок от 10 дни от датата на получаване на писмото от страна на бенефициера да се погасят задълженията. При неизпълнение, заявлението се отхвърля и бенефициерът не подлежи на подпомагане.

5. ДФЗ превежда дължимата сума по банковата сметка на земеделския стопанин и изпраща Уведомително писмо за изплатения размер на помощта.

6. В случай на отказ, ДФ „Земеделие“ уведомява кандидата с писмо.