Обратно ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ РАЗХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ПО „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ПОЧВЕНИ НЕПРИЯТЕЛИ ПО КАРТОФИТЕ ОТ СЕМ. ТЕЛЕНИ ЧЕРВЕИ (ELATERIDAE)

“Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)” - SA.41894 (2015/XA)

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

2. Цел на помощта – ограничаване на загубите от разпространението на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи - (Elateridae) на територията на страната, чрез компенсиране на разходите на земеделските стопани по закупуване на продукти за растителна защита за предотвратяване разпространението и унищожаване нашествието на вредителите.

3. Помощта се предоставя под формата на компенсиране на разходите на земеделските стопани по закупуване на продукти за растителна защита за контрол на вредителите по култура картофи.

Срокове за кандидатстване:

         Начален срок: 01.03.2022 г.

         Краен срок: 16.05.2022 г.

         Краен срок за отчитане и представяне на документи: 31.05.2022 г.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 01.03.2022 г.

Краен срок: 16.05.2022 г.

Условия за кандидатстване:

            4. Ползватели

4.1. Помощта се предоставя на малки и средни предприятия - земеделски стопани, отглеждащи картофи, и отговарящи на следните условия:

- да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ бр. 10 от 1999 г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 28 април 2015 г.);

-  да отговарят на определението за малки и средни предприятия, съгласно чл. 2 от Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014;

- да не са предприятия в затруднено положение по смисъла на чл. 2, т. 14 на Регламент (ЕС) № 702/2014 г.

Изискването предприятието да не е в затруднено положение не се прилага в случаите, съгласно чл. 1, параграф 6, буква „б”, ii, а именно когато предприятието е станало предприятие в затруднено положение поради загубите или щетите, причинени от разходите по ликвидиране на вредители по растенията.

-   да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ);

-   да нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет.

- да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или са обявени в несъстоятелност;

- да не са в производство по ликвидация.

4.2. Бенефициери на помощта са земеделски стопани, отглеждащи картофи, на площи с размер над 1 дка (0,1 хектара).

5. Срок на прилагане: от датата на разписката за получаване с идентификационен номер на помощта от Европейската комисия, съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 702/2014, до 31.12.2022 г. (съгласно Регламент (ЕС) 2020/2008), до изчерпване на финансовия ресурс.

            6. Максимален интензитет на помощта и приемливи разходи: размерът на помощта е до 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита за предотвратяване разпространението и унищожаване нашествието от почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae), утвърдени в Програмата, при условие че е установена плътност на вредителите съгласно Програмата, но не повече от 1 020 лв./ха, с включен ДДС.

            Земеделските стопани избират продукта за растителна защита, който да прилагат, като се подпомагат до 100 % от стойността му, но не повече от размера на държавното подпомагане на хектар по продукти и не повече от 1 020 лв./ха, с включен ДДС, както следва:

№ по ред

ПРОДУКТ

ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ НА ХЕКТАР В ЛВ. С ДДС

1

ВИДЕЙТ 10 Г

до 1 020

2

ЕРКОЛЕ ГР

до 140

3

НАТУРАЛИС

до 572

4

НЕМАТОРИН Г

до 1 020

5

ТРИКА ЕКПЕРТ

до 172

6

КОЛОМБО ПРО

до 312

7

БЕЛЕМ 0,8 МГ/КОЛОМБО 0,8 МГ

до 312

8

ДИАСТАР МАКСИ (ФОРС ЕВО)

до 211

9

МИКРОСЕД ГЕО

до 288

            За продукти за растителна защита, които са разрешени към съответния момент, но не са включени в горната таблица, се подпомагат разходи до 100% от стойността им, но не повече от  1 020 лв./хектар, с включен ДДС.             

            Приемливи разходи са разходите за продукти за растителна защита разрешени в Република България за химичен контрол на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).

Продуктите за растителна защита следва да са закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита, на основание чл. 91, ал. 1 от Закона за защита на растенията и са включени в публичен регистър на БАБХ, на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за защита на растенията.

С разрешаването на всеки нов продукт за растителна защита,  за контрол на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae),  компетентният орган в областта на растителната защита – БАБХ  актуализира и публикува на своя интернет сайт информация, относно допустимите за употреба продукти за растителна защита, съгласно „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).

Съгласно изискването за наличие на стимулиращ ефект в чл. 6, ал. 2 от Регламент (ЕС) №702/2014 г., се приемат разходи за продукти за растителна защита, които са извършени от подаване на писмено заявление до ДФЗ, преди дейността по контрол на вредителите да е започнала.

7. Бюджет:

            7.1. Максималният бюджет на помощта за 2022 г. е 2 160 000 лв.                  

            Размерът на помощта за всяка година (годишен размер) се определя в годишния бюджет на ДФЗ и се предоставя след решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие” в рамките на максималния бюджет.

            7.2.  Когато сумата на заявените средства надхвърля размера на определения годишен бюджет, се определя коефициент на редукция, с който се преизчислява размера на помощта на всеки заявител. 

8. Недопустими разходи за подпомагане

8.1. Разходи за продукти за растителна защита, които не са разрешени за пускане на пазара и употреба на основание чл. 44 и чл. 45 от Закона за защита на растенията, и които не са включени в регистъра на продуктите за растителна защита, за които е издадено разрешение за пускане на пазара и употреба, на основание  чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията;

8.2. Разходи за продукти за растителна защита, които не са предвидени като допустими за употреба в Програмата (Всички продукти за растителна защита, които са разрешени и предстои да бъдат разрешени за употреба срещу вредители от сем. Телени червеи (Elateridae) се считат за неделима част от Програмата);

8.3. Разходи за продукти за растителна защита, които са направени преди подаване на заявлението по т. 1 от Раздел  ІІ до ДФЗ;

8.4. Данъкът върху добавената стойност (ДДС) не е допустим за подпомагане, освен в случаите, когато не подлежи на възстановяване съгласно законодателството в областта на ДДС.

Насоки за кандидатстване:

            ІІ . РЕД  И ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Земеделският стопанин подава заявление за подпомагане по образец, генерирано от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), в териториалните структури на ДФЗ, по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице. Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.

В заявлението се декларира: площта за кандидатстване; обстоятелството, че попадат в категория малки и средни предприятия; че не е предприятие в затруднено положение; наличие/липса на друго публично финансиране за заплащане на продукти за растителна защита за контрол на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи - (Elateridae); регистрация по ЗДДС.

2. Съпътстващи документи към заявлението за подпомагане:

            2.1. Извлечение от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) или анкетен формуляр (в случай на неочертаване на площите в ИСАК) за обработваните площи, с посочени площи, за които се кандидатства.

            2.2. Извлечение от регистър по Наредба 3 от 1999 г., удостоверяващо актуална регистрация за земеделския стопанин (изготвя се служебно след проверка от служител на съответната ОД на ДФ “Земеделие“);

2.3. Попълнена декларация по образец относно размер на нападнатите площи и установена плътност на вредителите на база направено обследване или миналогодишно нападение, заверена от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ);

            2.4. Решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за ползване на помощта;

2.5. Удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще бъде преведена сумата.

2.6. Удостоверение за регистрация в официалния регистър за фитосанитарен контрол, издадено от БАБХ на името на земеделския стопанин и заверено за 2022 г.

2.7. Разпечатка от проверка за наличие или липса на публични задължения към държавния бюджет, от официалната интернет страница на НАП. Проверката се извършва служебно към момента на кандидатстване. В случай на наличие на задължения, ОД на ДФ „Земеделие“ изпраща уведомително писмо, като се дава срок от 10 дни от датата на получаване на писмото от страна на бенефициера да се погасят задълженията. При неизпълнение, заявлението се отхвърля и бенефициерът не подлежи на подпомагане.

3. ДФЗ извършва документална проверка за верността на информацията, предоставена от кандидата за подпомагане, както и за спазването на изискванията за допустимост на заявлението.

4. ДФЗ извършва проверка на място за установяване размера на площта, заета с  картофи, съгласно Раздел IV, т. 1. и изчислява размера на подпомагането.

Документи за кандидатстване:

ІІІ. РЕД И ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩТА

1. Земеделският стопанин представя пред териториалната структура на ДФЗ  оригинал и копие на оригинална фактура и платежен документ за закупените и приложени продукти за растителна защита за предотвратяване разпространението и унищожаване нашествието от почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae), съгласно т. 6 от Раздел І на Указанията.

            Копията следва да бъдат заверени с подпис и печат от земеделския стопанин и отдел ”Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (ПСМП) към Областните дирекции на ДФ”Земеделие”. След заверяване на копията, оригиналните документи следва да бъдат върнати на земеделския стопанин.

            Във фактурата за закупените продукти следва да са отбелязани количеството/бройките и съответната единична цена.

            Върху оригиналната фактура (на обратната страна) се прави заверка от ПСМП, като се отбелязва, че фактурата е представена по схема за борба с телени червеи през текущата година, дата, подпис и печат.

2. Земеделският стопанин представя декларация по образец, в която е направена рекапитулация на вложените количества ПРЗ според Програмата, заверена от Областните дирекции по безопасност на храните.

Декларацията се заверява от ОДБХ след представяне и проверка на записите (в Дневник за проведени химични обработки), които земеделските стопани са длъжни да водят на основание чл. 115а, от Закона за защита на растенията (изменение и допълнение на указанията м. март 2021).

3. ДФ ”Земеделие” извършва проверка на изискуемите документи по Раздел ІІІ на Указанията за прилагане на помощта и изчислява размера на подпомагане.

4. ДФ „Земеделие“ извършва служебна проверка от официалната интернет страница на НАП, към момента на представяне на документите по т. 1 и т. 2 на настоящия раздел, удостоверяваща наличие или липса на публични задължения към държавния бюджет. В случай на наличие на задължения, ОД на ДФ „Земеделие“ изпраща уведомително писмо, като се дава срок от 10 дни от датата на получаване на писмото от страна на бенефициера да се погасят задълженията. При неизпълнение, заявлението се отхвърля и бенефициерът не подлежи на подпомагане.

5. ДФЗ превежда дължимата сума по банковата сметка на земеделския стопанин и изпраща Уведомително писмо за изплатения размер на помощта.

6. В случай на отказ, ДФ „Земеделие“ уведомява кандидата с писмо.