Обратно ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ РАЗХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД, ПРИЛАГАНА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

“Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, прилагана през 2022 година - SA.55616 (2019/XA)

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

            2. Цел на помощта – ограничаване на загубите от разпространението на вредители по трайни овощни насаждения (семкови и костилкови овощни видове), ягоди, малини и маслодайна роза, които се повлияват от приложените извън вегетационния период на културите мерки за контрол и ликвидиране, и с които се унищожават зимуващи форми на вредители.

3. Помощта се предоставя за компенсиране на част от разходите на земеделските стопани, отглеждащи трайни насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза), по закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата, които се използват за контрол и ликвидиране на вредители, и които са обект на Програмата, в трайните насаждения през зимния период или за т.нар. „зимни пръскания”.

За продуктите за растителна защита, за контрол на вредители при трайни овощни насаждения, ягоди, малини и маслодайна роза, през зимния сезон, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките:

Срокове за кандидатстване:

За продуктите за растителна защита, за контрол на вредители при трайни овощни насаждения, ягоди, малини и маслодайна роза, през зимния сезон, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките:

         Начален срок: 16.02.2022 г.

         Краен срок: 14.03.2022 г.

         Краен срок за отчитане и представяне на документи20.05.2022 г.

За продуктите за растителна защита и продуктите за ускоряване на процесите на гниене на листата, за контрол на вредители при трайни овощни насаждения, ягоди, малини и маслодайна роза, през зимния сезон, които се прилагат през есента в периода на масов листопад:

         Начален срок: 10.10.2022 г.

         Краен срок: 28.10.2022 г.

         Краен срок за отчитане и представяне на документи21.11.2022 г.

Условия за кандидатстване:

4. Ползватели

4.1. Помощта се предоставя на малки и средни предприятия - земеделски стопани, отглеждащи посочените в т.3, Раздел I трайни насаждения, отговарящи на следните условия:

- да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ бр. 10 от 1999 г., изм. и доп.ДВ. бр.31 от 28.04.2015 г.);

-  да отговарят на определението за малки и средни предприятия, съгласно Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014;

- да не са предприятия в затруднено положение по смисъла на чл. 2, т. 14 на Регламент (ЕС) № 702/2014 г.

Изискването предприятието да не е в затруднено положение не се прилага в случаите, съгласно чл. 1, параграф 6, буква „б”, ii, а именно когато предприятието е станало предприятие в затруднено положение поради загубите или щетите, причинени от вредители по растенията.

-   да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ). При наличие на изискуемо и ликвидно вземане на ДФЗ срещу кандидатстващите, помощта се прихваща съобразено с размера на задълженията им;

-   да нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет.

            - да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или обявени в несъстоятелност;

  • да не са в производство по ликвидация.

4.2. Бенефициери на помощта са земеделски стопани, отглеждащи посочените в т.3, Раздел I млади (неплододаващи) и плододаващи трайни насаждения.

            5. Срок на прилагане: от датата на разписката за получаване с идентификационен номер на помощта от Европейската комисия,  съгласно чл.9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 702/2014, до 31.12.2022 г.(съгласно чл. 52 от Регламент (ЕС) № 702/2014), до изчерпване на финансовия ресурс.

            6. Максимален интензитет на помощта: до 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата, които се използват за контрол и ликвидиране на вредители при трайните  насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза).

7. Бюджет:

            7.1. Бюджетът на помощта за 2022 г. е 7 400 000 лв.

            Размерът на помощта за всяка година (годишен размер) се определя в годишния бюджет на ДФЗ и се предоставя след решение на УС на ДФ „Земеделие” в рамките на максималния бюджет по схемата.

            7.2. Когато сумата на заявените средства надхвърля размера на определения годишен бюджет, се определя коефициент на редукция, с който се преизчислява размера на помощта на всеки заявител.           

8. Приемливи разходи

            Подпомагат се земеделските стопани, отглеждащи трайни насаждения, посочени в т. 3, до 100% от разходите им по закупуване на продукти за растителна защита за контрол на вредители по трайни насаждения през зимния период, утвърдени в Програмата, в т.ч.:

8.1. Продукти за растителна защита, разрешени в Република България за химичен контрол на вредители по трайни насаждения;

8.2. Продукти за ускоряване процесите на гниене на листата, чрез създаване на благоприятна среда за развитие на полезни микроорганизми (Карбамид, който съгласно Програмата се използва за есенно третиране (пръскане), като средство за ограничаване на хранителната среда, в която зимуват патогените, при условие че е допустим/разрешен за употреба за съответната култура, съгласно Програмата).

Продуктите за растителна защита следва да са закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита, на основание чл. 91, ал. 1 от Закона за защита на растенията и са вписани в публичен регистър на БАБХ, на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за защита на растенията

            Продуктите за ускоряване процесите на гниене на листата, могат да са закупени и от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон.

Подпомагат се следните разходи:

- до 120 лева на хектар с ДДС, за продуктите за растителна защита и продуктите за ускоряване на процесите на гниене на листата, за контрол на вредители при трайни насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза) през зимния сезон, които се прилагат през есента в периода на масов листопад, при условие че са допустими/разрешени за употреба за съответната култура, съгласно Програмата;

- до 324 лева на хектар с ДДС, за продуктите за растителна защита, за контрол на вредители при трайни насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза) през зимния сезон, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките, при условие че са допустими/разрешени за употреба за съответната култура, съгласно Програмата.    

Съгласно изискването за наличие на стимулиращ ефект в чл. 6, ал. 2 от Регламент (ЕС) №702/2014 г., се приемат разходи за продукти за растителна защита, които са извършени от подаване на писмено заявление до ДФЗ, преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала.

9. Недопустими разходи за подпомагане

9.1. Разходи за продукти за растителна защита, които не са разрешени за пускане на пазара и употреба на основание чл. 44 и чл. 45 от Закона за защита на растенията и които не са включени в регистъра на продуктите за растителна защита, за които е издадено разрешение за пускане на пазара и употреба, на основание  чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията;

9.2. Разходи за продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата, които не са предвидени като допустими за употреба в Програмата (Всички продукти за растителна защита, които са разрешени и предстои да бъдат разрешени за употреба срещу вредители по семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза се считат за неделима част от Програмата);

            9.3. Данъкът върху добавената стойност (ДДС) не е допустим за подпомагане, освен в случаите, когато не подлежи на възстановяване съгласно законодателството в областта на ДДС.

9.4. Разходи за продукти за растителна защита, които са направени преди подаване на заявлението по т. 1 от Раздел  ІІ до ДФЗ.

Насоки за кандидатстване:

            ІІ . РЕД  И ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ

            1. Земеделският стопанин подава заявление за подпомагане по образец, генерирано от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), в териториалните структури на ДФЗ, по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице. Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ. В заявлението се декларира: площта за кандидатстване; обстоятелството, че попадат в категория малки и средни предприятия; че не е предприятие в затруднено положение; наличие/липса на друго публично финансиране за заплащане на продукти за растителна защита за контрол на вредители по трайни насаждения през зимния период; регистрация по ЗДДС.

2. Съпътстващи документи към заявлението за подпомагане:

            2.1.Извлечение от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) или  анкетен формуляр (в случай на неочертаване на площите в ИСАК) за обработваните площи.

- при кандидатстване за пролетните третирания: анкетен формуляр – справка за дейността за стопанската 2021-2022 г., с посочени площи, за които се кандидатства или таблица на използваните парцели на земеделското стопанство от ИСАК, удостоверяваща ползването на земеделските земи за 2022 г. (в случай на очертани площи в ИСАК).

- при кандидатстване за есенните третирания: таблица на използваните парцели на земеделското стопанство от ИСАК, удостоверяваща ползването на земеделските земи за 2022 г. (в случай на очертани площи в ИСАК) или анкетен формуляр – справка за дейността за стопанската 2021-2022 г. (при неочертаване на площите), с посочени площи, за които се кандидатства. 

            2.2. Решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за ползване на помощта;

2.3. Удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще бъде преведена сумата.

2.4. Пълномощно по образец, в  случай на кандидатстване чрез упълномощено лице.

2.5. Документи, издадени служебно в резултат на извършени проверки от отдели ПСМП.

а) извлечение от регистър „Лоши вземания“ в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), удостоверяващо дали бенефициера има изискуеми задължения към Фонда.

б) извлечение от регистър на Министерство на земеделието (МЗм) по Наредба 3 от 1999 г., удостоверяващо актуална регистрация за земеделския стопанин.

в) таблица на използваните парцели на земеделското стопанство от ИСАК, удостоверяваща ползването на земеделските земи (в случай на очертани площи в ИСАК)

г) анкетен формуляр – справка за дейността за стопанската 2021-2022 г. от регистъра на МЗм по Наредба 3 от 1999;

            д) разпечатка от проверка за открито производство за обявяване в несъстоятелност или обявени в несъстоятелност;

            е) разпечатка от проверка за производство по ликвидация.

ж) разпечатка от проверка за наличие или липса на публични задължения към държавния бюджет, от официалната интернет страница на НАП. Проверката се извършва служебно към момента на кандидатстване. В случай на наличие на задължения, ОД на ДФ „Земеделие“ изпраща уведомително писмо, като се дава срок от 10 дни от датата на получаване на писмото от страна на бенефициера да се погасят задълженията. При неизпълнение, заявлението се отхвърля и бенефициера не подлежи на подпомагане.

3. ДФЗ извършва проверка за верността на информацията, предоставена от кандидата за подпомагане, както и за спазването на изискванията за допустимост на заявлението.

Документи за кандидатстване:

ІІІ. РЕД И ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩТА

1. Земеделският стопанин представя пред териториалната структура на ДФЗ  оригинал и копие на оригинална фактура и платежен документ за закупените и приложени продукти за растителна защита за контрол и ликвидиране на вредители по трайни насаждения и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата, съгласно т. 8 от Раздел І на Указанията.

            Копията следва да бъдат заверени с подпис и печат от земеделския стопанин и отдел ”Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (ПСМП) към Областните дирекции на ДФ”Земеделие”. След заверяване на копията, оригиналните документи следва да бъдат върнати на земеделския стопанин.

            Във фактурата за закупените продукти следва да са отбелязани количеството/бройките и съответната единична цена.

2. Земеделският стопанин представя декларация по образец, в която е направена рекапитулация на вложените количества ПРЗ и/или Карбамид, за „зимно пръскане” според Програмата, заверена от Областните дирекции по безопасност на храните. В декларацията изрично се посочва номер и дата на фактурата за закупените и приложени продукти за растителна защита по т. 1 от настоящия раздел.

Декларацията се заверява от ОДБХ след представяне и проверка на записите, по чл. 115а от Закона за защита на растенията, които се вписват в „Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене“, утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.

3. ДФ ”Земеделие” извършва проверка на изискуемите документи по Раздел ІІІ на Указанията за прилагане на помощта и изчислява размера на подпомагане.

4. ДФ „Земеделие“ извършва служебна проверка от официалната интернет страница на НАП, към момента на представяне на документите по т. 1 и т. 2 на настоящия раздел, удостоверяваща наличие или липса на публични задължения към държавния бюджет. В случай на наличие на задължения, ОД на ДФ „Земеделие“ изпраща уведомително писмо, като се дава срок от 10 дни от датата на получаване на писмото от страна на бенефициера да се погасят задълженията. При неизпълнение, заявлението се отхвърля и бенефициера не подлежи на подпомагане

5. ДФ „Земеделие“ превежда дължимата сума по банковата сметка на земеделския стопанин и изпраща Уведомително писмо за изплатения размер на помощта.

6. В случай на отказ, ДФ „Земеделие“ уведомява кандидата с писмо.