Обратно ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ РАЗХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ПО ДЪРЖАВНАТА ПРОФИЛАКТИЧНА ПРОГРАМА И ПРОГРАМИТЕ ЗА НАДЗОР И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТИ ПО ЖИВОТНИТЕ ПРЕЗ 2022 Г.

„Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните” през 2022 г. - (SA 42240)

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

            Подпомагане на земеделски стопани, отглеждащи селскостопански животни и осъществяващи дейност в първичното селскостопанско производство, чрез покриване на разходите за дейности със задължителен характер, свързани с гарантиране здравето на животните и недопускане на заразни болести и зоонози. 

Помощта е насочена към животновъди, малки и средни предприятия, по смисъла на член 2 от Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014 , които не са предприятия в затруднено положение, за покриване на допустими разходи за предоставени им услуги свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните.

Съгласно член 22, параграф 5 помощта за консултантски услуги не може да включва директни плащания към бенефициерите. Помощта се изплаща на доставчика на консултантски услуги. . Ветеринарните лекари са доставчици на консултантски услуги на земеделските стопани, по отношение на отразяването на регистрацията на всички събития с животните в информационната система ВетИс.

Съгласно член 26, параграф 11 помощта се предоставя в натура и се изплаща на доставчика на мерки (ветеринарните лекари и акредитираните лабораториите) за предотвратяване и ликвидиране на болести по животните включващи дейностите по въвеждане на данните във ВетИС от извършената идентификация на животните, ваксинации и извършване на диагностични изследвания на животните при изпълнение на Държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните.

Срокове за кандидатстване:

Финансовите средства се изплащат след решение на УС на Фонда до 10 работни дни след представяне на заявка от страна на БАБХ.

Условия за кандидатстване:

1. Помощта съгласно тази схема е вид държавна помощ, предоставена при условията на правото на Европейския съюз.

2. Помощта не е свързана с мерки, за които в законодателство на ЕС е предвидено, че разходите по тези мерки са за сметка на бенефициера, освен ако разходите по мерките за помощ изцяло се покриват от задължителни такси, наложени на бенефициерите.

3. Що се отнася до болести по животните, помощта се предоставя само на тези, които са посочени в списъка на болестите по животните, съставен от Световната организация за здравето на животните, или за болестите по животните и зоонозите, изброени в приложения I и II към Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета ().

4. Схемите за помощ се въвеждат в срок от три години от датата на възникване на разхода или загубата, причинен(а) от болестта по животните или нашествието на вредители по растенията. Помощта се изплаща в срок от четири години от посочената дата.

5. Не се предоставя индивидуална помощ, когато се установи, че болестта по животните  са били причинени умишлено или по небрежност от бенефициера.

6. Помощта и всички други плащания, получени от бенефициера, включително плащанията по други национални или съюзни мерки или застрахователни полици, за същите допустими разходи, са ограничени до 100 % от допустимите разходи.

7. Помощта по схемата не е допустима, ако получателят на помощ е обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар.

8. Съгласно чл.22 субектите, избрани да предоставят консултантската услуга, следва да разполагат с подходящи ресурси от редовно обучен и квалифициран персонал и консултантски опит и надеждност по отношение на сферите, в които дават консултации. При предоставянето на консултации доставчикът на консултантските услуги спазва задълженията за поверителност на информацията съгласно член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

9. Помощта по чл. 22 е достъпна за всички отговарящи на критериите предприятия в съответната област въз основа на обективно определени условия.

10. Земеделски стопани, които не са малки или средни предприятия по смисъла на Регламент (ЕС) 702/2014 нямат право на помощта. При неизпълнение на това задължение помощта става изискуема и подлежи на връщане, заедно със законната лихва от датата на получаването й.

11. Земеделски стопани, които са предприятия в затруднено положение по смисъла на Регламент (ЕС) 702/2014 нямат право на помощта. При неизпълнение на това задължение помощта става изискуема и подлежи на връщане, заедно със законната лихва от датата на получаването й.

12. Публикуване и информация – във връзка с изпълнение на изискванията на член 9 от Регламент (ЕС) 702/2014, и към настоящия момент на уебсайта на Министерство на земеделието се поддържа актуален списък на държавните помощи, съдържащ информация за видовете помощи, период на подпомагане, правно основание, цел, форма и интензитет на помощта, както и препращане към официалния уебсайт на Комисията, където са публикувани всички държавни помощи (обобщена информация, в случаите на помощи освободени от нотификация, или решенията на ЕК относно съвместимостта с правилата за държавни помощи).

13. Наблюдение – във връзка с изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 702/2014, за поддържане на подробни записи с информация и подкрепяща документация, чрез която може да се установи изпълнението на всички условия, определени в регламента, в Министерство на земеделието се съхранява официална документация и информация относно изпратените уведомления до Европейската комисия, решенията на ЕК за схемите за държавна помощ, помощите, попадащи в обхвата на групово освобождаване, минималните помощи и други данни, необходими за наблюдението и прозрачността на държавните помощи.

14. При спазване на изискването за стимулиращ ефект член 6(2) от Регламент 702/2014), работата по проекта или дейността, предмет на подпомагане с държавната помощ, не може да започне преди подаване на писмено заявление до предоставящия орган.

15. Земеделските стопани, сключили договори с ветеринарните лекари нямат право да ползват друго публично финансиране за дейностите по Раздел I, т. 5 от настоящата схема за периода, за който се подпомагат същите дейности съгласно тази схема. Подпомагането по реда на тази схема се прекратява от датата на получаване на друго публично финансиране. Публично финансиране означава както средства от държавния бюджет, така и средства от бюджета на Европейския съюз, независимо от органа, който ги предоставя. В случай на двойно финансиране, настоящата помощ става изискуема и подлежи на възстановяване, заедно със законната лихва от датата на получаването й. За да не бъде допуснато двойно финансиране с публични средства се осъществява следният контрол: Преди предоставяне на помощта ще бъде поискана официална информация от компетентните дирекции в Министерството на земеделието относно друго публично финансиране за същите разходи. При положение, че е предвидено подобно финансиране, ще бъде направена справка за всеки получател на помощта.

16. Ветеринарни лекари нямат право да изискват от земеделските стопани да заплащат услугите по изпълнение на ДПП и програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните, които са предмет на схемата. Ветеринарните лекари задължително изпълняват всички заложени мероприятия в ДПП, Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните. При виновно неизпълнение на тези задължения ветеринарни лекари възстановят на Държавен фонд „Земеделие” предоставената помощ, заедно със законната лихва от датата на получаването й.

17. Земеделският стопанин може да сменя ветеринарния лекар два пъти годишно, като извън регламентираните срокове договорите между ДФЗ и ветеринарните лекари и между БАБХ и ДФЗ не може да се променят по отношение на страни по договорите и извършвани дейности. В случай на неправомерно изменение на договорите помощта става изискуема и подлежи на връщане, заедно със законната лихва от датата на получаването й.

18. В съответствие с чл. 10 от Закона за държавните помощи, ДФ ”Земеделие” е администратор по помощта, в частта по прилагането и предоставянето на помощта.