Обратно ПОМОЩ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДОБРОВОЛНО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПТИЦИТЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

„Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” през 2022 година - (SA 104589)

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта

Подкрепа на земеделски стопани за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Птицевъдство“.

Предоставяне на помощта

Помощта се предоставя годишно за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти, поети за най-малко 5 години. Помощта обхваща само онези ангажименти, които надхвърлят съответните задължителни стандарти съгласно глава I на дял VI от Регламент (ЕС) № 1306/2013 година  и  други  приложими  задължителни  изисквания,   установени  от националното законодателство. Средствата по помощта ще се изплащат годишно при спазване на изискванията на чл. 33 (Хуманно отношение към животните) на Регламент (ЕС) № 1305/2013, Приложение II.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 22.02.2022 г.

Краен срок: 11.03.2022 г.

Условия за кандидатстване:

Помощта се предоставя на земеделски стопани – птицевъди, които се ангажират да прилагат една или повече от мерките, посочени в т. 8 от настоящите указания за период от най-малко 5 години и отговарят на следните условия:

-         Да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;

-         По смисъла на т. 25 и т. 35 от насоките, помощ по т.1.1.5.2 (Помощ за задължения за хуманно отношение към животните) ще се предоставя на големи предприятия и микро, малки и средни предприятия ,  ангажирани в първичното производство на селскостопанска продукция;

-         По смисъла на т. 232 от насоките и чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, помощ ще се изплаща за активни земеделски стопани, като за целта се изисква актуална регистрация като земеделски стопанин (съгласно съображение № 61 на Решение на ЕК за одобрение на схемата SA.47026 (2016/N), изменена с Решение на ЕК от 18 март 2019 г. и регистрирана под номер SA.53443 (2019/N));

-         Да не сa предприятия в затруднение по смисъла на т. 35 от Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014-2020 ;

-         Да нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФ „Земеделие“;

-         Стопанисваните от тях животновъдни обекти да:

•           са регистрирани по реда на чл. 137  от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);

•           отговарят на изискванията на от Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

-         Броят на отглежданите птици да не надвишава еднократният капацитет на обекта.

-         Земеделски стопани птицевъди получават авансово плащане при отглеждане на птици  когато 50 % от приходите им за предходните две финансови години са от реализирани продажби от птицевъдство, отговарящи на КИД. За всички останали, плащане се извършва през следващата година, след представяне отчетните документи за брой отгледани птици и за изпълнени ангажименти по мерките, за които са подали заявление.

-         Средствата се предоставят само за един оборот годишно, при доказана реализация на минимум три оборота за бройлери и два при патици за година, като за целта представя фактури и документ за извършено плащане. При недоказване на реализация помощта, в т.ч. авансовото плащане става изискуема.

-         Помощта се предоставя за съответния период на отглеждане, според вида и категорията птици, през годината.

Документи за кандидатстване:

а/ Заявление, генерирано от системата на ДФ „Земеделие“, в което кандидатът отбелязва мерките, за които ще  кандидатства и декларира следните данни:

  • Брой заявени птици според еднократния капацитет на обекта;
  • ЕИК (за ЕТ и ЮЛ);
  • IBAN сметка и BIC код на обслужващата банка;
  • Не е предприятие в затруднение на т. 35 от Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014-2020;

Големите предприятия трябва да опишат варианта без подпомагане, така наречения съпоставителен сценарий или алтернативен вариант на проекта, чрез който доказват, че при поемане на ангажимент по мерките със собствени средства, разходите от тяхното прилагане ще доведе до финансова тежест за предприятието и ще го направи неконкурентноспособно, което налага необходимостта от държавна подкрепа. За целта големите предприятия представят документи, в подкрепа на описания от тях в заявлението съпоставителен сценарий.

Удостоверяването за голямо предприятие се извършва на базата на подадена декларация в свободен текст, с която предприятието се самоопределя като голямо.

Голямо предприятие означава предприятие, което не изпълнява критериите, определени в чл. 2 от Приложение І към Регламент (ЕС) №702/2014 на Комисията.

б/ извлечение от регистър по Наредба 3 от 1999 г., удостоверяващо актуална регистрация за земеделския стопанин (изготвя се служебно след проверка от служител на съответната ОД на ДФ “Земеделие“);

в/ Удостоверение за регистрация на животновъдния обект по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

г/ Удостоверение за регистрация на животновъдния обект по реда на чл. 15 от Закона за животновъдството (изисква се за родители от всички видове);

д/ Контролен лист от извършена проверка от БАБХ, издаден през 2022 г., който показва, че са изпълнени всички задължителни стандарти за хуманно отношение към птиците. Контролният лист се издава при наличие на птици в обекта;

е/ Извлечение от Интегрираната система за администриране и контрол на база информация от Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ за регистрация на обекта;

ж/ Справка (по образец) за броя птици за подпомагане по държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” по видове и категории и период на отглеждане;

з/ Данъчни декларации за предходни две години, с посочен Код на икономическа дейност (КИД) 0147 и/или справка от Национален статистически институт, удостоверяваща КИД на основна икономическа дейност 01.47 "Отглеждане на домашни птици" (изисква се за бенефициерите, кандидатстващи за авансово плащане, за доказване, че през предходните две финансови години, 50 % от приходите са от реализирани продажби от птицевъдство);

и/ Копие на договор за покупка на броя птици по видове, с които бенефициера кандидатства за подпомагане. В случай на затворен цикъл на производство бенефициерът представя декларация за произход на броя птици от собствен животновъден обект.

к/ Декларация по образец (за бенефициерите по т. 10.4.);

л/ Удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще бъде преведена сумата;

м) Пълномощно по образец (нотариално заверено), в случай на кандидатстване чрез упълномощено лице.