Обратно ПОМОЩ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДОБРОВОЛНО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СВИНЕТЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

„Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” през 2022 година - (SA 104590)

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта

Подкрепа на земеделски производители за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор свиневъдство.

Предоставяне на помощта

Помощта се предоставя годишно за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти, поети за най-малко 5 години. Помощта обхваща само онези ангажименти, които надхвърлят съответните задължителни стандарти съгласно глава I на дял VI от Регламент (ЕС) № 1306/2013 и други приложими задължителни изисквания, установени от националното законодателство. Средствата по помощта ще се изплащат годишно при спазване на изискванията на чл. 33 (Хуманно отношение към животните) на Регламент (ЕС) № 1305/2013, Приложение II.
 

Срокове за кандидатстване:

1.1. За подпомагане на свине – майки: от 22 февруари до 10 март 2022 г.

1.2. За подпомагане на прасета за угояване:

а) първи транш: от 05 май до 17 май 2022 г.

б) втори транш: от 02 септември 2022 г. до 16 септември 2022 г.

в) трети транш: от 07 октомври 2022 до 18 октомври 2022 г.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 22.02.2022 г.

Начален срок: 05.05.2022 г.

Начален срок: 02.09.2022 г.

Начален срок: 07.10.2022 г.

Краен срок: 10.03.2022 г.

Краен срок: 17.05.2022 г.

Краен срок: 16.09.2022 г.

Краен срок: 18.10.2022 г.

Условия за кандидатстване:

1. Помощта се предоставя на земеделски стопани – свиневъди, които се ангажират да прилагат една или повече от мерките, посочени в т. 9 за период от най-малко 5 години и отговарят на следните условия:

- Да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;

- По смисъла на т. 25 и т. 35 от насоките, помощ по т.1.1.5.2 (Помощ за задължения за хуманно отношение към животните) ще се предоставя на големи предприятия и микро, малки и средни предприятия,  ангажирани в първичното производство на селскостопанска продукция;

- По смисъла на т. 232 от насоките и чл. 9 от Регламент (ЕС) №1307/2013, помощ ще се изплаща за активни земеделски стопани, като за целта се изисква актуална регистрация като земеделски стопанин (съгласно съображение № 61 на Решение на ЕК за одобрение на схемата SA.47026 (2016/N));

-  Да не сa предприятия в затруднение по смисъла на т. 35 от Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014-2020;

-  Стопанисваните от тях животновъдни обекти да:

-  са регистрирани по реда на чл. 137  от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);

-  отговарят на изискванията на Наредба 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти;

-  Да нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ;

2. Броят на декларираните свине майки, в т.ч. женски свине за разплод над 7 месеца, да не превишава капацитета на фермата;

3.    Броят на декларираните стандартни угоени прасета да отговаря на броя на получените приплоди от отглежданите свине майки и/или на броя на закупените прасета за угояване:

- броят на получените приплоди от отглежданите свине майки да е максимум 25 родени прасета;

- броят на прасетата за угояване да е до 3,6 на скотомясто годишно.

4. Под прасета за угояване да се разбират животни с тегло от 30 кг до клане/до реализация, на възраст до 7 месеца, включително (при реализирани женски угоени прасета с индивидуални ушни марки) и на възраст до 9 месеца включително (при реализирани мъжки угоени прасета с индивидуални ушни марки ). С цел избягване на двойно финансиране, женски угоени прасета на възраст от 7 месеца до 10 месеца, включително се допускат за подпомагане в случай, че не се подпомагат и като свине-майки.

5. Стандартни угоени прасета са прасета с тегло минимум 90 кг.

Документи за кандидатстване:

а/ заявление, генерирано от системата на ДФ „Земеделие“, в което кандидатът отбелязва мерките, за които ще кандидатства и декларира следните данни: 

  • Брой заявени свине според еднократния капацитет на обекта;
  • ЕИК (за ЕТ и ЮЛ);
  • IBAN сметка и BIC код на обслужващата банка;
  • Не е предприятие в затруднение на т. 35 от Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014-2020;

Големите предприятия трябва да опишат варианта без подпомагане, така наречения съпоставителен сценарий или алтернативен вариант на проекта или дейността, и да представят документи, в подкрепа на описания от тях в заявлението съпоставителен сценарий;

б/ извлечение от регистър по Наредба 3 от 1999 г., удостоверяващо актуална регистрация за земеделския стопанин (изготвя се служебно след проверка от служител на съответната ОД на ДФ “Земеделие“);

в/ справка от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), генерирана на  база информация от Регистър животни и пчели от БАБХ, за наличния брой свине-майки (изготвя се служебно след проверка от служител на съответната ОД на ДФ “Земеделие“);

г/ удостоверение за регистрация на животновъдния обект по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

д/ контролен лист образец ЗХОЖ – 213А за проверка на биосигурността в свиневъдни  обекти, издаден през 2022 г.;

е/ контролен лист образец ЗХОЖ – 138Б от извършена проверка от ОДБХ , издаден през 2022 г., на животновъдни обекти предназначени за отглеждане на свине за спазване правилата за хуманно отношение към животните. Контролният лист се издава при наличие на свине в обекта;

ж/ контролен лист за проверка на място от ОДБХ на животновъден обект за въведени мерки за биосигурност във връзка с прилагане на държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“, издаден за 2022 г.;

з/ контролен лист образец ЗХОЖ-212Б за записи в животновъдни обекти, предназначени за отглеждане на свине, за констатирани наранявания на вимето на свинете майки, ушите и опашките на други свине (Изисква се само за животновъдни обекти, за които в т. 8.3 на Контролен лист ЗХОЖ-138Б е отразено, че не се спазва забраната за купиране на част от опашката и рязане на зъби.);

и/ справка (по образец) за броя свине за подпомагане по държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете”  по категории и период на отглеждане;

к/ решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за кандидатстване по схемата (не се отнася за ЕТ);

л/ декларация по образец (за бенефициерите по т. 10.4.);

м/ удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще бъде преведена сумата;

н) пълномощно по образец (нотариално заверено), в случай на кандидатстване чрез упълномощено лице.