Обратно ПОМОЩ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СТОПАНСТВА В СЕКТОР „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ ПО СТАНДАРТА GLOBALG.A.P. ПРЕЗ 2022 Г.

„ПОМОЩ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СТОПАНСТВА В СЕКТОР „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ ПО СТАНДАРТА GLOBALG.A.P.“ ПРЕЗ 2022 Г. - (SA.52178)

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта.

Целта на помощта е чрез въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P. да се оптимизира процеса по производство на качествени селскостопански продукти в сектор „Плодове и зеленчуци“, да се намали използването на химически суровини и да се сведе до минимум вредното въздействие върху околната среда на земеделските операции.

Срокове за кандидатстване:

Oт 15 март 2022 г. до 30 септември 2022 г.

Условия за кандидатстване:

Помощта се предоставя на малки и средни предприятия - земеделски стопани, както и на признати  групи или организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци” (групи/организации), отговарящи на следните условия:

- да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (за бенефициери, които са признати групи/организации на производители – членовете им да са регистрирани по Наредба №3/1999 г.);

-  да отговарят на определението за малки и средни предприятия, съгласно Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014;

- да не са предприятия в затруднено положение  по смисъла на чл. 2, т. 14 на Регламент (ЕС) № 702/2014 г.

-   да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ), в т.ч. и за групата/организацията;

-   да нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет, в т.ч. и за  групата/организацията.

 Помощта се предоставя само за „ново участие“  в стандарта GlobalGAP, съгласно изискванията на чл. 20, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 702/2014. Условието се прилага при първо кандидатстване по схемата за подпомагане.

Документи за кандидатстване:

1. Съпътстващи документи към заявлението за подпомагане:

            1.1. Решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за ползване на помощта. В случаите на група/организация – на групата/организацията;

1.2. Удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще бъде преведена сумата. В случаите на група/организация – на групата/организацията;

1.3. Заповед за признаване на групата/организацията на производители – важи за кандидати признати групи/организации на производители;

1.4. Документи, издадени служебно в резултат на извършени проверки от отдели ПСМП.

а) извлечение от регистър на Министерство на земеделието по Наредба 3 от 1999 г., удостоверяващо актуална регистрация за земеделския стопанин. (В случаите на група/организация на производителите – регистрация на членовете);

б) таблица на използваните парцели на земеделското стопанство от ИСАК, удостоверяваща ползването на земеделските земи-извлечение от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) за обработваните площи. В случаите на група/организация – извлечение за членовете;

в) извлечение от регистър на Министерство на земеделието по Наредба 3 от 1999 г., от анкетен формуляр (в случай на неочертаване на площите в ИСАК) за обработваните площи. В случаите на група/организация – извлечение за членовете;

г) извлечение от регистър „Лоши вземания“ в ИСАК, удостоверяващо дали бенефициерът има изискуеми задължения към Фонда;

            д) разпечатка от проверка за наличие или липса на публични задължения на бенефициера към държавния бюджет, от официалната интернет страница на НАП. Проверката се извършва служебно към момента на кандидатстване. В случай на наличие на задължения, ОД на ДФ „Земеделие“ изпраща уведомително писмо, като се дава срок от 10 дни от датата на получаване на писмото от страна на бенефициера да се погасят задълженията. При неизпълнение, заявлението се отхвърля и бенефициерът не подлежи на подпомагане.

                        е) разпечатка от проверка за наличие или липса на данни за кандидата (земеделския стопани или групата/организацията) на официалната страница на GLOBALG.A.P, на адреса по т.4. от настоящия Раздел.