Обратно ПОМОЩ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СХЕМА ЗА КАЧЕСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

„ПОМОЩ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СХЕМА ЗА КАЧЕСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ" - (SA, 41078)

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

1. Цел на помощта

Целта на помощта е насърчаване на производството и използването на сертифицирани (качествени) семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и САС посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.

2. Ползватели

Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен  и посадъчен материал по реда на чл. 28 на Закона за посевния и посадъчния материал, чрез предоставяне на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) и от лицата по чл.6, чл.7 и чл. 31, ал. 5 от ЗППМ, действащи от името и под контрола на ИАСАС.

Лицата по чл.6, чл.7 и чл. 31, ал.5 от ЗППМ сключват договор с ИАСАС за реда и начина за предоставяне на субсидирани услуги по „Схемата за качество за производство на качествени семена и посадъчен материал“ към земеделските стопани и за администриране на документите  към ДФ „Земеделие” по т.10 от настоящите указания.

Форма на помощта

Помощта се предоставя за една календарна година, за разходите по следни мерки за контрол във връзка със Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал, извършвани от ИАСАС и лицата действащи от името и под контрола на ИАСАС, както следва:

На ИАСАС за:

1.    Полска инспекция на семепроизводни посеви и маточни насаждания;

2.    Издаване на етикети;

3.    Вземане на проби от партиди семена, предназначени за сертифициране:

4.    Лабораторен анализ на проби семена по групи култури;

5.    Извършване на последващ контрол на партиди семена;

6.    Окачествяване на сертифициран и САС овощен и сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал.

            На лицата  от  името  и под контрола на ИАСАС за:

7.    Полска инспекция на семепроизводни посеви, съгласно обхвата на разрешението по чл.6 от ЗППМ;

8.    Вземане на проби от партиди семена, предназначени за сертифициране, съгласно обхвата на наредбите, издадени по чл. 29, ал. 6 от ЗППМ.

9.    Лабораторен анализ на проби семена по групи култури, съгласно обхвата на разрешението по чл.7 от ЗППМ.

Помощта се ограничава до 100% от реално извършените разходи за предоставяне на услугата, съгласно Тарифата за таксите, които се събират от ИАСАС по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния и посадъчния материал (Обн. ДВ.. бр.30 от 24 април 2015 г),  и ценоразписа на агенцията за следните култури:

-    пшеница (мека и твърда);

-     ечемик;

-     царевица;

-     слънчоглед;

-     люцерна;

-     соя;

-     грах;

-     фий;

-     ориз;

-     картофи;

-     тютюн;

-     домати;

-     краставици;

-     пипер;

-     дини;

-     пъпеши;

-     памук;

-     овощен посадъчен материал;

-     лозов посадъчен материал.

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) не е допустим за подпомагане, освен в случаите, когато не подлежи на възстановяване съгласно законодателството в областта на ДДС.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 15.03.2022 г.

Краен срок: 30.03.2022 г.

Условия за кандидатстване:

Земеделските стопани трябва да отговарят на следните условия:

- Да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ бр. 10 от 1999 г., изм. ДВ. бр. 43 от 23 Май 2014 г., доп. ДВ. бр.63 от 1 Август 2014г.);

Да отговарят на определението за малки и средни предприятия, съгласно чл. 2, т.2 във връзка с чл. 2 от Приложение I от Регламент (ЕС) 702/2014;

'

- Да не са предприятия в затруднено положение по смисъла на чл. 2, т. 14 на Регламент (ЕС) № 702/2014 г.

Документи за кандидатстване:

1. Документи за предоставяне на помощта

За предоставяне на помощта, земеделските стопани представят следните документи:

1.1. заявление по образец;

1.2. копие от регистрационна карта, удостоверяваща актуална регистрация за земеделски стопанин по Наредба 3 от 1999 г.;

1.3. декларация по образец, че предприятието не е в затруднено положение и е малко и средно предприятие.

2. Механизъм на кандидатстване

2.1. Земеделският стопанин подава заявление и съответните съпътстващи документи по т. 8 на Раздел I от настоящите указания в Териториалните звена (ТЗ) на ИАСАС или в централния офис;

2.2. ТЗ изпращат в централния офис на ИАСАС документите по т. 8 на Раздел I и опис в електронен и хартиен вариант на заявителите;

2.3.  ИАСАС обобщава описите от ТЗ и изготвя заявление към ДФЗ с искане за съответните средства за текущата календарна година и предоставя документите по т. 8. на Раздел I за сверяване на обобщените данни.

3.   Документи, които се предоставят от ИАСАС за предоставяне на помощта:

3.1.    заявление по образец за кандидатстване, с посочване на прогнозни разходи за календарната година за подпомаганите дейности по т. 4 на Раздел I от настоящите указания, IBAN сметка и декларация, че няма да се предоставят субсидирани услуги на земеделски стопани, които не са малки или средни предприятия и които са предприятия в затруднено положение по смисъла на Регламент (ЕС) №702/2014 г..

3.2.   опис на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, на които се предоставят услугите по т.4 от Раздел I;

3.3.    междинен отчет. Представя се до 30 септември на текущата година, преди усвояване на втори транш на помощта;

3.4.    окончателен отчет за действително предоставените услуги по т.4 на Раздел I. Представя се до 5 декември на текущата година, преди усвояване на трети транш на помощта;

3.5.   заверени копия на фактури с мокър печат, удостоверяващи действителния обем и стойността на услугите. Представят се заедно с отчета по т. 10.4. от настоящите указания, преди усвояване на трети транш на помощта.