Обратно ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РОДОСЛОВНА КНИГА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРОДУКТИВНОСТТА И ГЕНЕТИЧНИТЕ КАЧЕСТВА НА ЖИВОТНИТЕ ЗА 2022 Г.

ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2022 г. - номер в публичния регистър на държавните помощи - SA.57528 (2020/XA)

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

2. Цел на помощта

Помощта е насочена към малки и средни предприятия - животновъди (регистрирани земеделски стопани).

Целта на помощта е подпомагане на селекционните дейности в животновъдния сектор чрез предоставяне на субсидирани услуги (за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните) от одобрени организации, (развъдни организации по реда на чл. 29 от Закона за животновъдството и Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), в случаите в които няма одобрена развъдна организация (РО) за определена порода).

Бенефициери по помощта не могат да бъдат предприятия в затруднение по смисъла на чл. 2 §14 от Регламент (ЕС) № 702/2014.

3. Срок и дата на въвеждане на схемата – от датата на разписката за получаване с идентификационен номер на помощта от Европейската комисия, съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 702/2014 до 31.12.2022 г. (съгласно Регламент (ЕС) 2020/2008 за изменение на регламенти (ЕС) № 702/2014).

4. Размерът на помощта и относителният дял на подпомагане за всяка година се определят с решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие” в рамките на максималния бюджет.

Максималният бюджет на помощта за 2022 г. е  7 500 000 лв.

5. Максимален интензитет по помощта

а) до 100 % от административните разходи по създаване и поддържане на родословна книга;

б) до 70 % от разходите по изпитвания, извършвани от трети лица или от името на трети лица, за определяне на генетичните качества или продуктивността на животните;

6. Средствата за помощта се предоставят на траншове както следва:

а) за първи транш – 40 % от изчисления размер на държавната помощ при прилагане на ставките по т. 7 от Раздел I на указанията за всяка конкретна дейност и вид животно, респ. пчелно семейство

б) за втори транш – остатъкът от утвърдения бюджет по т. 4.

6.1. Средствата за първи транш, които трябва да бъдат изплатени на Развъдната организация/ИАСРЖ се подават служебно на ДФ „Земеделие” от ИАСРЖ и са изчислени на база подадената справка за животните, с които ще се извършват съответните дейности по т. 7.1 и 7.2 от развъдната организация/ИАСРЖ, след извършена проверка за технически грешки и несъответствия.

6.2. Средствата за първи транш се изплащат след представяне в ИАСРЖ на отчет за дейността и финансов отчет за дейностите по схемата за 2021 г., с изключение на РО, кандидатстващи за първи път по тази схема. За целта ИАСРЖ представя на ДФ „Земеделие“ служебно информацията за развъдните организации,  подали отчет за извършената дейност и финансов отчет по схемата за 2021 г.

6.3. Средствата за извършване на ДНК анализи по т. 7.1. се предоставят с първи транш в размер на 100%.

6.4. Средствата за втори транш се изплащат на Развъдната организация/ИАСРЖ след представяне на документите по Раздел І, т.11.2. от настоящите указания и след проверка от ИАСРЖ/Министерство на земеделието (МЗм) на извършените дейности от развъдните организации/ИАСРЖ и представените финансови отчети за 2021 г.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 03.06.2022 г.

Начален срок: 22.08.2022 г.

Краен срок: 24.06.2022 г.

Краен срок: 09.09.2022 г.

Условия за кандидатстване:

7. Помощта се предоставя на брой животно по видове, респ. пчелно семейство, за една календарна година, както следва:

7.1. За създаване и поддържане на електронна родословна книга (разработена със специализиран софтуер), както следва:

Говедовъдство и биволовъдство

1.

Поддържане на актуален опис; вписване на приплодите; регистриране на отпадането и причините за него; регистриране на произхода, вписване на данните от развъдните мероприятия (контрол на продуктивните качества, бонитировка и други), според развъдната програма

4,11 лв.

2.

Издаване на зоотехнически сертификат на ремонтни животни, вписани в регистрите /ремонтните книги/  на РО

1.00 лв.

3.

Извършване на ДНК анализ за проверка на произход в говедовъдството на:

 • всички мъжки разплодници, включени в случните планове за 2021 г. и 2022 г.;
 • до 5 % от вписаните в главен раздел на родословната книга женски животни навършили 24 месеца, включени за подпомагане за първи път и родени в Р. България.

62,00 лв.

Овцевъдство и козевъдство

1.

Поддържане на актуален опис; вписване на приплодите; регистриране на отпадането и причините за него; регистриране на произхода, вписване на данните от развъдните мероприятия (контрол на продуктивните качества, бонитировка и други), според развъдната програма

2.75 лв.

 2.

Издаване на зоотехнически сертификат на ремонтни животни, вписани в регистрите /ремонтните книги/  на РО

 1.00 лв.

 3.

Извършване на ДНК анализ за проверка на произход на:

 • всички мъжки агнета/пръчлета от комерсиални породи, подадени от РО в депа/животновъден обект;
 • до 25 % от мъжките агнета/пръчлета от автохтонни породи подадени от РО в депа/животновъден обект;
 • кочове/пръчове, бащи на мъжки агнета/пръчлета от комерсиални и автохтонни породи, подадени от РО в депа/животновъден обект.

62,00 лв.

Свиневъдство

1.

Поддържане на актуален опис; вписване на приплодите; регистриране на отпадането и причините за него; регистриране на произхода, вписване на данните от развъдните мероприятия (контрол на продуктивните качества, бонитировка и други) според развъдната програма

3,50 лв.

Птицевъдство

1.

Поддържане на актуален опис на птиците; регистриране на произхода, вписване на данните от развъдните мероприятия (селекционните критерий за съкратена и пълна контрола, преценка на развъдната стойност и други), според развъдната програма за всеки вид, порода, линия и хибрид.

 • за комерсиални линии и породи

0,036 лв.

 • за националните породи, застрашени от изчезване

2,70 лв.

Коневъдство

1.

Поддържане на актуален опис; вписване на приплодите; регистриране на отпадането и причините за него; регистриране на произхода, вписване на данните от развъдните мероприятия (определяне на работоспособността, бонитировка и други), според развъдната програма

 • Български породи коне

36.00 лв.

 • Интродуцирани породи коне

26.00 лв.

 • Автохтонни породи коне

19.00 лв.

Пчеларство

1.

Поддържане на актуален опис на пчелните семейства; поддържане на родословна книга с вписване на данните от развъдните мероприятия, според развъдната програма

 1,93 лв.

Зайцевъдство

1.

Поддържане на актуален опис; вписване на приплодите; регистриране на отпадането на животните и причините за него; регистриране на произхода, вписване на данните от развъдните мероприятия (контрол на продуктивните качества, бонитировка и други), според развъдната програма

 4,00 лв.

Кинология

1.

Поддържане на актуален опис; вписване на приплодите; регистриране на отпадането и причините за него; регистриране на произхода, вписване на данните от развъдните мероприятия (според развъдната програма)

 3,50  лв.

2.

Извършване на ДНК анализ за проверка на произход на:

 • до 40 броя от допуснатите за разплод неродствени мъжки кучета,  отговарящи на изискванията към стандарта на породата определени в Развъдната програма
 • до  60 броя от допуснатите за разплод  женски кучета,  отговарящи на изискванията към стандарта на породата определени в Развъдната програма

100,00 лв.

Посочените стойности представляват 100 % от разходите по т. 7.1.

В случай, че се налага редукция на средствата, същата не се отнася за направените разходи по т. 7.1 за извършване на ДНК анализи, като те се финансират на 100 % по Схемата.

ДНК анализите се извършват в лабораторията за генетични анализи в животновъдството към ИАСРЖ.

 

7.2. За определяне продуктивността и генетичните качества на животните, както следва:

Говедовъдство и биволовъдство

1.

Контрол на млечната продуктивност, за животно годишно, при среден размер на фермите контролирани от развъдната организация/ИАСРЖ, както следва:

Среден размер на фермата контролира-на от развъдната организация/ИАСРЖ

Вид контрола

А4

(до 30% от популацията)

А4Т

А8

А8Т

ДО 30

 33,98лв.

 21,02 лв.

 17,30 лв.

 10,77лв.

31 – 60

 30,72лв.

 17,76 лв.

 15,67 лв.

 9,14 лв.

61 – 90

 27,55 лв.

 16,02 лв.

 14,09 лв.

 8,27 лв.

91 - 120

 26,13 лв.

15,31 лв.

 13,37 лв.

 7,91 лв.

121-150

 25,36 лв.

 15,00 лв.

13,00 лв.

7,76 лв.

2.

Контрол на репродуктивната способност

0,75 лв.

3.

Тестиране на висококласни бици, чрез преценка на мъжките приплоди (до 8% от контролираната популация годишно при млечни и комбинирани породи)

50,00 лв.

4.

Линейна оценка за крави от комбинираните и специализираните породи за мляко (до 10 % от контролираната популация годишно)

   5,00 лв.

5.

Контрол на месодайната продуктивност по признаците, включени в селекционната програма за породата (до 30% от контролираната популацията за специализираните месодайни породи и до 10% за комбинираните породи)

25,00 лв.

6.

Оценка по морфологични белези при автохтонните породи, растежа и развитието, преживяемостта и други признаци, според развъдната програма на породата.

15,00 лв.

7.

Бонитировка

4,00 лв.

8.

Тестиране на млади разплодни животни (до 0,5% от контролираната популацията за специализираните месодайни породи, до 0,3% от контролираната част на популацията при автохтонните породи говеда и до 0,3% от контролираната популация на биволите)

1000 лв.

             

В таблицата означенията на видовете контроли на млечната продуктивност са утвърдени от IСAR (Международния комитет за контрол на животните) съгласно европейските регламенти.

Буква А означава, че контролът се извършва от развъдната организация/ИАСРЖ.

Цифра 4 показва, че се правят 11 контроли в годината.

Цифра 8 означава, че се правят 6 контроли.

АТ означава, че контролите се правят само сутрин или само вечер.

В случай, че РО кандидатства по т.3 представя в ИАСРЖ копие от зоотехнически сертификат и ДНК карта издадени от съответната РО, одобрена извън територията на Република България

Овцевъдство

1.

Контрол на млечната продуктивност по метод АС, за млечните породи, (за контролирана овца- майка I и II лактация до 10% от размера на контролираната популация ). Контрол на млечната продуктивност по метод АС, за млечните породи, (за контролирана овца- майка I и II лактация) в кочопроизводните стада.

 6,76 лв.

2.

Контрол на месодайна продуктивност, за контролирано разплодно животно (на контролирана овца – майка I и II лактация, до 10% от размера на контролираната популация), по признаците, определени в развъдната програма. Контрол на месодайната продуктивност (за контролирана овца- майка I и II лактация) в кочопроизводните стада.

 6,80 лв.

3.

Контрол на вълнодайната продуктивност, за тънкорунните и полутънкорунните породи (за разплодни кочлета и дзвизки до 10% от размера на контролираната популация на овцете – майки на I и II лактация), по признаците, определени в развъдната програма. Контрол на вълнодайната продуктивност, за тънкорунните и полутънкорунните породи в кочопроизводните стада на овцете – майки на I и II лактация)

9,05 лв.

4.

Оценка по морфологични белези при автохтонните породи (до 30% от контролираната популация годишно)

 4,15 лв.

5.

Контрол на плодовитостта

0,50 лв.

6.

Тестиране на висококласни кочове, чрез преценка на приплодите им (до 5% от контролираната популация годишно при комерсиалните породи)

8,00 лв.

7.

Тестиране на млади мъжки животни по собствена продуктивност, постъпили  в депата на 100 дневна възраст, с престой 210 дни. Всяка развъдна организация отглежда животните в едно депо:

 • за  РО с животни под 10 000 бр. овце-майки – до 0,4% от контролираната популация

650 лв.

 • за РО с животни над 10 000 бр. овце-майки – до 0,2% от контролираната популация

800 лв.

8.

Бонитировка на животни на възраст до 3,5 навършени години

1,04 лв.

В случай, че РО кандидатства по т.7 представя в ИАСРЖ копие от зоотехнически сертификат, издадени от съответната РО, одобрена извън територията на Република България

Козевъдство

1.

Контрол на млечната продуктивност:

 • метод А5 (до 15 % от контролираната популация)

 15,40 лв.

 • метод АТ5 (до 35 % от контролираната популация)

   8,90 лв.

2.

Оценка по морфологични белези:

 • екстериорни измервания за комерсиалните породи, до 20 % от контролираната популация годишно

   2,40 лв.

 • за автохтонните породи, до 30% от контролираната популация годишно

   5,15лв.

3.

Контрол на плодовитостта

   0,50 лв.

4.

Тестиране на висококласни пръчове, чрез преценка на приплодите им (до 10 % от контролираната популация годишно при млечни породи).

   8,00 лв.

5.

Тестиране на млади мъжки животни по собствена продуктивност, постъпили в депата на 100 дневна възраст, с престой 210 дни. :

 

 • за  РО с животни под 10 000 бр. кози-майки – до 0,4% от контролираната популация

650 лв.

 • за  РО с животни над 10 000 бр. кози-майки – до 0,2% от контролираната популация

800 лв.

6.

Бонитировка на животни на възраст до 3,5 навършени години

   1,04 лв.

В случай, че РО кандидатства по т.4 представя в ИАСРЖ копие от зоотехнически сертификат, издадени от съответната РО, одобрена извън територията на Република България

Свиневъдство

1.

Контрол на плодовитостта с вписване в регистъра за запложданията и опрасванията (за контролирана свиня-майка годишно)

 2,20 лв.

2.

Контрол на месодайната продуктивност при комерсиалните породи, по признаците, включени в развъдната програма (за контролирана свиня- майка годишно)

 3,05 лв.

3.

Контрол на продуктивните признаци при автохтонните породи

 6,74 лв.

Птицевъдство

1.

Контрол на продуктивните качества, според селекционната програма за всеки вид, порода, линия и хибрид от комерсиалните породи

 0,043 лв.

2.

Контрол на продуктивните качества, според развъдната програма за всеки вид и порода, за националните породи, застрашени от изчезване

 3,50 лв.

Коневъдство

1.

Регистриране на плодовитостта

 2,00 лв.

2.

Определяне на работоспособността:

 • за български породи

136,00 лв.

 • за интродуцирани породи

  86,00 лв.

3.

Контрол на морфологичните белези при автохтонните породи

  16,20 лв.

4.

Бонитировка

  35,00 лв.

Пчеларство

1.

Определяне на силата на пчелното семейство, продуктивност, плодовитост, капацитет

 4,60 лв.

2.

Морфологичен и биометричен анализ

 3,34 лв.

Зайцевъдство

1.

Регистриране на плодовитостта при раждане и отбиване

2,00 лв.

2.

Контрол на млечната продуктивност на зайкините на 21 ден след раждане

1,00 лв

3.

Контрол на месодайната продуктивност, по признаците, определени в развъдната програма (на зайкиня-майка годишно)

2,10 лв.

4.

Бонитировка

2,00 лв.

Кинология

1.

За контрол на продуктивните качества, според развъдната програма

 5,30 лв.

Посочените стойности представляват до 70 % от разходите по т. 7.2., като останалите 30% се заплащат от фермера по банков път или с фактура с прикрепен към нея касов бон.

В случай, че се налага редукция на средствата, същата не се отнася за направените разходи по т. 7.2.8. от „Говедовъдство и биволовъдство“, т. 7.2.7. от „Овцевъдство“ и т. 7.2.5. от „Козевъдство“, като те се финансират в пълен размер (70 % от разходите).

Подпомагане за дейностите по т. 7.1 и 7.2 за „Овцевъдство“ и „Козевъдство“ се предоставя при следните условия:

Подпомагане за дейностите по т.7.1 и 7.2 „Овцевъдство“ се предоставя на овце - майки при следните условия:

 • възраст до 84 месеца (към 1 март на съответната година)
 • на 50 овце – майки : 1 коч (със зоотехнически сертификат)

Подпомагане за дейностите по т.7.1 и т.7.2 „Козевъдство“ се предоставя на кози - майки при следните условия:

 • възраст до 108 месеца (към 1 март на съответната година)
 • на 50 кози – майки : 1 пръч (със зоотехнически сертификат)

Преди кандидатстване по дейностите по т. 7.2.8 от „Говедовъдство и биволовъдство“, т.7.2.7. от „Овцевъдство“ и т.7.2.5. от „Козевъдство“, развъдните организации предоставят на ИАСРЖ правилник за осъществяване на дейностите в депата.

Насоки за кандидатстване:

8. По т. 7.1 и 7.2 на Раздел І,  е допустимо предоставяне на помощ само за извършване на дейност с разплодни животни (линии и хибриди свине и птици), вписани в родословната книга на породата (или зоотехническия регистър за хибридите свине и птици), за която одобрените организация имат разрешение за развъдна дейност. Животните са идентифицирани, в съответствие с приложимото ветеринарно законодателство и са вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6 от Закона за животновъдството, поддържани от ИАСРЖ. Качествените показатели на контролираните признаци се определят в лаборатории с подходящо оборудване и капацитет за извършване на анализите за нуждите на селекцията, в които лабораторната техника осигурява окачествяване на показателите, независимо един от друг.

8.1. Недопустими по т. 7.1 и 7.2 на Раздел І са следните разходи:

 • представителни разходи;
 • възстановени средства на ДФ „Земеделие“;
 • извършени/платени извън отчетния период 01.01. – 31. 12.  на съответната година на прилагане на схемата за подпомагане.

8.2.Членският внос не е приход по Схемата

9. Подпомагането се предоставя само за извършена конкретна дейност, с конкретно животно.

10. Държавен фонд “Земеделие” не предоставя парични средства на одобрените организации, когато:

а/ имат изискуеми и ликвидни задължения към Фонда, включително по реда на Раздел III, т. 5 от настоящата схема;

б/ имат изискуеми публични задължения към държавния бюджет, включително към ИАСРЖ;

в/ разрешението за развъдна дейност е изтекло или отнето.

Документи за кандидатстване:

11. Документите за предоставяне на паричните средства се подават от одобрените  организации/ИАСРЖ, както следва:

11.1. Документи за първи транш:

а/ заявление по образец за кандидатстване за първи транш от развъдната организация/ИАСРЖ, IBAN сметка. Декларира се, че земеделските стопани, с които са сключили договори, имат подадени заявления към развъдната организация/ИАСРЖ за извършване на дейностите по Раздел І, т. 7.1 и по т. 7.2, същите попадат в категория малки и средни предприятия и не са предприятия в затруднено положение; наличие/липса на друго публично финансиране за същите разходи;

б/ списък по образец на всички регистрирани по Наредба № 3 земеделски стопани по области, сключили договор с одобрената организация/ИАСРЖ. Списъкът се предоставя в ИАСРЖ на хартиен и на електронен носител – във формат Excel и се изпраща служебно на ДФЗ. ДФЗ извършва служебна проверка за регистрацията по Наредба № 3;

в/ решение на компетентния орган на управление на развъдната организация за ползване на  парични средства по помощта;

г/ разрешение за извършване на дейности на развъдните организации, издадено по реда на чл. 30 „б“ от Закона за животновъдството от министъра на земеделието, храните и горите.  Проверката се извършва по служебен ред;

д/ разпечатка от проверка за наличие или липса на публични задължения към държавния бюджет, от официалната интернет страница на НАП (извършва се служебно).

е/ разпечатка от служебна проверка за регистрация на развъдната асоциация в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, на следния адрес:

https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/VerificationPersonOrg

11.2. Документи за втори транш:

а/ заявление по образец за кандидатстване за втори транш от развъдната организация/ИАСРЖ. Декларира се, че земеделските стопани, с които са сключили договори, имат подадени заявления към развъдната организация/ИАСРЖ за извършване на дейностите по Раздел І, т. 7.1 и по т. 7.2, същите попадат в категория малки и средни предприятия и не са предприятия в затруднено положение; наличие/липса на друго публично финансиране за същите разходи;

б/ справка, изготвена от ИАСРЖ, която е неразделна част към заявлението по т.11.2., б. „а”, с посочване на: броя животни за дейностите по Раздел І, т. 7.1 и по т. 7.2, съгласно удостоверение по т.11.2., б. „д” на Раздел І от настоящите указания. Справката се изготвя на база представените сключени договори и заявления по т. 11.2. б. „в”;

в/ списък на подадените заявления (по образец) от земеделските стопани към развъдната организация/ ИАСРЖ и договор, сключен между регистрирания земеделски стопанин и одобрената организация/ИАСРЖ, с приложение към него, в което са  описани животните  контролирани от развъдната организация/ИАСРЖ за календарната година, за която се предоставя помощта и са посочени конкретните дейности по т.7.1 и т. 7.2 от Раздел I на настоящата схема, които ще се извършват с всяко едно животно. Договорите, заедно с приложенията и списъка с подадените заявления се представят и се съхраняват в ИАСРЖ за развъдните организации и в МЗм, дирекция „Животновъдство“ за ИАСРЖ. Доплащането от страна на фермера се изчислява на база посочените  в приложението дейности с конкретните животни

г/ удостоверение, издадено от ИАСРЖ на развъдната организация, за липса на задължения към нея. Удостоверенията се предоставят служебно от ИАСРЖ на ДФЗ, като копие се предоставя на развъдната организация;

д/  удостоверение, издадено от ИАСРЖ на развъдната организация, с посочен брой животни за дейностите, които ще бъдат извършени по т.7.1 и т. 7.2 на настоящия раздел, съобразно подаденият от развъдните организации брой животни. Удостоверенията се предоставят служебно от ИАСРЖ на ДФЗ, като копие се предоставя на развъдната организация. Удостоверението се издава след извършване на проверка от ИАСРЖ за допустимост за подпомагане на конкретното животно по схемата.