Обратно УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РУСКАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА“ И „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЪРНЕНИ И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ, ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РУСКАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА“

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РУСКАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА“ И „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЪРНЕНИ И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ, ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РУСКАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА“

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Цел на помощта

Осигуряване на ликвидност за земеделските стопани от първичното селскостопанско производство – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, винени лозя, тютюн, пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица, за да се смекчат негативните ефекти на руската агресия срещу Украйна, наложените санкции и предприетите ответни мерки, и да се осигури непрекъснатостта на икономическата дейност.

Вид и форма на помощта

Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства на земеделски стопани от първичното селскостопанско производство – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, винени лозя, тютюн, пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица за компенсиране на част от повишените разходи за производство.

 

4. Срокове на помощта

4.1. Срок за подаване на заявленията – от 20 март 2024 г. до 09 април 2024 г.

В случай, че към датата на прием на заявленията няма постановяване на положително решение на Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи по двете нотификации, то той се осъществява под условие.

4.2. Срок за отстраняване на открити непълноти или несъответствия по т. 1.4. на Раздел II от настоящите указания: до 11 април 2024 г.

4.3. Срок за изплащане на помощта: до 22 април 2024 г., след постановяване на положително решение на Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи по двете нотификации и след утвърждаване на бюджет по схемите от УС на ДФЗ.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали обстоятелства и казуси, които изискват извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 20.03.2024 г.

Краен срок: 09.04.2024 г.

Насоки за кандидатстване:

Справка - декларация за загуби в сектор "Зърнопроизводство"

Кандидати, подали за подпомагане над 300 ха доказват загуби за стопанската година – 01.10.2022 г. до 30.09.2023 г. За целта кандидатите, заявили за подпомагане площ над 300 ха, които не се облагат по реда на чл. 29, ал. 1, т.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, подават справка - декларация (по образец, генериран в СЕУ). Справката - декларация, следва да бъде изготвена и подписана от ръководител на предприятието и съставител на финансов отчет, по смисъла на Закона за счетоводството. В нея следва да са отразени данни за стопанската година – 01.10.2022 г. до 30.09.2023 г. по отделно за всяка култура, както следва:
1. Преки разходи: разходи за горива, разходи за семена, материали, препарати за растителна защита, торове и др., разходи за заплати и социални осигуровки – работници и механизатори, разходи за ренти, разходи за амортизация, разходи за услуги.
2. Приходи: приходи от продажба на продукция, приходи от субсидии, нереализирана продукция.

 

Справка - декларация за загуби в сектор "Зърнопроизводство"